Kalendář aktivit
Práce – součást aktivního života

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. realizuje od listopadu 2017 projekt „Práce – součást aktivního života“. V Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně v regionech Hodonín, Zlín a Znojmo, tak chceme podporovat lidi se zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání. Lidé se zdravotním postižením musí vlivem svého handicapu čelit mnoha překážkám. Speciálně na trhu práce narážejí na velké množství bariér, které jim brání v úspěšném začlenění do pracovního procesu. Proto jim chceme pomoci řešit tuto neutěšenou situaci na trhu práce.

Do projektu nyní nabíráme klienty, a to osoby se zdravotním postižením z daných regionů, které jsou ve věku 50 až 64 let, nebo které mají nízkou úroveň vzdělání. Zájemci se mohou hlásit průběžně až do konce roku 2018, až do naplnění kapacity projektu.

Místa realizace projektu:
- projekt probíhá v Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně v regionech Hodonín, Zlín a Znojmo

Kdo se může zapojit:
- osoby se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v těchto regionech, které jsou ve věku od 50 do 64 let, nebo mají nízký stupeň vzdělání. Podrobnější podmínky pro zapojení vám sdělí pracovníci projektu (viz kontakty níže).

Termín realizace projektu: listopad 2017 – říjen 2019

Hlavní cíl projektu: zvýšit zaměstnatelnost zapojených klientů a umístit je na pracovní místa
Dílčí cíle: zvýšit informovanost, motivaci a aktivizaci klientů, zvýšit kvalifikaci klientů a zaměstnání části klientů

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:

 • Motivace (Cíl aktivity: zvyšování motivace klientů ke vstupu nebo návratu na trh práce a informování klientů o jejich možnostech v pracovní oblasti. Činnosti: motivační a informační semináře, individuální motivace.)
 • Mapování pracovních možností a předpokladů (Cíl aktivity: vyjasnění možností jednotlivých klientů při uplatnění na trhu práce. Činnosti: individuální práce s klienty formou osobních pohovorů a konzultací.)
 • Bilanční a pracovní diagnostika (Cíl aktivity: podpora souladu mezi schopnostmi a dovednostmi klientů a reálností jejich uplatnění na trhu práce. Činnosti: skupinové testování klientů a individuální pohovory se zaměřením na zjištění vhodného a reálného pracovního zaměření klientů.)
 • Rekvalifikace (Cíl aktivity: zvýšení pracovního potenciálu klientů a šancí na nalezení pracovního místa. Činnosti: rekvalifikační kurzy PC a další individuálně zvolené rekvalifikační kurzy, možnost příspěvku na dopravu při účasti na kurzech.)
 • Rozvoj a nácvik pracovních dovedností a kompetencí (Cíl aktivity: zvýšení uplatnitelnosti klientů na trhu práce, získání pracovních dovedností, orientace na trhu práce, zlepšení komunikačních schopností. Činnosti: vzdělávací semináře, přístup klientů na PC v místech realizace projektu.)
 • Umístění na pracovní místa (Cíl aktivity: zajištění pracovních míst pro část klientů pro získání pracovních zkušeností, upevnění pracovních návyků, získání praxe a navázání kontaktů se zaměstnavateli. Činnosti: zprostředkování zaměstnání, vytvoření nových pracovních míst nebo umístění klientů na existující volná místa – také s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.)
 • Poradenství a individuální podpora (Cíl aktivity: doplnění informací získaných na seminářích a kurzech, poskytnutí komplexní podpory během zapojení klientů do projektu a při hledání práce. Činnosti: osobní konzultace především v oblasti pracovní, sociální a zdravotní, poskytnutí publikací, příruček aj. pro samostudium klientů, individuální podpora poskytovaná pracovníky projektu.)

Kontakty:
V případě, že budete mít zájem se do projektu zapojit, nebo budete potřebovat zjistit podrobnější informace, kontaktujte prosím pracovníky projektu:

 • manažer projektu: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz, adresa: Karlínské náměstí 25/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
 • koordinátor Hodonín: Karla Zbořilová, tel.: 731 115 213, e-mail: karla.zborilova@seznam.cz, adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
 • koordinátor Zlín: Alena Merhautová, tel.: 728 869 609, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz, adresa: Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín
 • koordinátor Znojmo: Marta Holátková, tel.: 605 584 026, e-mail: martaholatkova@seznam.cz, adresa: Zámečnická 320/10, 669 02 Znojmo

Podrobné aktuální informace o projektu naleznete na stránkách: http://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/prace-soucast-aktivniho-zivota/

Na tento projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007132 je poskytována finanční podpora z Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu.KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2021
 

Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Zlín za poskytnutí neinvestiční dotace.
P o d ě k o v á n í 

děkujeme městu Otrokovice za poskytnutí finančního daru.  

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu na rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením.


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do společnosti, rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti.
Mezi pravidelné aktivity patří kondiční cvičení v prostorách organizace, pracovně terapeutické činnosti - kroužky ručních prací, kurzy trénování paměti, kurzy základy práce na PC, semináře a besedy. 

Dále nabízíme:
- zapůjčení kompenzačních pomůcek
- distribuci Euroklíčů
AKTIVITY V ROCE 2021

Pravidelné akce organizace konající se celoročně:

kondiční  cvičení9.00 - 11.00 hod., každé pondělí cvičíme v prostorách Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín
Cvičíme na židlích s overbally, cviky jsou zaměřeny na posílení svalů horních a dolních končetin, krční a bederní páteře, prstová cvičení pro rozvoj jemné motoriky a zraková cvičení.
V závěru cvičení se věnujeme pravidelné relaxaci a meditaci při relaxační hudbě. 

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou druhou středu v prostorách STP Zlín
Tvořivá dopoledne budou představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet.
V průběhu let jsme využili mnoho rukodělných a výtvarných technik ke zhotovení tradičních i originálních výrobků, praktických a dekoračních. 

aktivizační trénování paměti:  10.30 - 12.30 hod. každé sudé pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín 
Hrátkami s pamětí nás provází už sedmým rokem lektorka Mgr. Jitka Stuchlíková. 

rehabilitační cvičení a plavání v bazénu - v měsících leden až listopad 2021 je možnost využívat organizované plavání a cvičení v bazénu. 
V případě změny místa konání aktivit budete včas informovaní. 

Od 1.1.2021 je rehabilitační cvičení a plavání v bazénu pozastaveno do odvolání v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19. 

Akce se konají v bezbariérové prostředí, jsou vhodné pro vozíčkáře. 


Děkujeme statutárnímu městu Zlín - Fondu zdraví za finanční podporu - projekt Preventivně zdravotní program pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Děkujeme všem dárcům a organizacím, které nás podporují. 


REKONDIČNÍ POBYTY 

 30.5. - 17.9.2021   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené nově v zařízení Harmonie  - Bystřice                                      pod Hostýnem                                    
                                   kontaktní osoba: Ivanka Belzová, telefon: 777 194  960

12.9. - 18.9.2021    rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie - Bystřice pod                                        Hostýnem   
                                   kontaktní osoba: Jana Hutyrová, telefon:  608 621 298   
                        
 5.9. - 17.9.2021     rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené  ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v                                                          zařízení DUO Horní Bečva
                                   kontaktní osoba: Milada Netroufalová, telefon: 776 789 937 
                                                                  Zdena Smolková, telefon: 728 208 903

Případná změna termínu u rekondičních pobytů bude včas oznámena. 


Děkujeme statutárnímu městu Zlín a Zlínskému kraji za finanční podporu učenou na pohybové aktivity  - rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením. 


Jednorázové akce: 
vzdělávací semináře a besedy, návštěva výstav, koncertů, hradů, zámků, turistické a poznávací výlety, sportovní aktivity 

Pravidelné aktivity:
Kurzy trénování paměti jsou postupně připravovány a realizovány individuálně v domácím prostředí uživatelů. 
Termíny připravovaných akcí budou včas oznámeny na webových stránkách organizace.  

KONDIČNÍ CVIČENÍ V ROCE 2021
probíhá každé pondělí v uvedených dnech v přízemí domu v prostorách Svazu tělesně postižených 
Podlesí IV/5348 Zlín (Jižní Svahy) od 9.00 do 11.00 hod.
                                                                                                                         
Vezměte s sebou pohodlné oblečení a obuv. 
Kontaktní osoba: Alena Merhautová 
Informace poskytneme na telefonu: 728 869 609, 776 789 010

od 1.1.2021 do odvolání jsou aktivity cvičení pro seniory a osoby se zdravotním postižením pozastaveny v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19                                                                
                                                                                                                         


TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI V ROCE 2021
Tvořivá dopoledne budou postupně představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet. 
Naučíte se vytvářet různé předměty z jednoduchých, finančně dostupných materiálů, jak k dekoraci bytů, tak k různým příležitostem. 
Tvořivá setkání se konají každou lichou středu od 9.00 do 11.00 hodin v prostorách STP Zlín, Jižní Svahy - Podlesí IV/5348. Na případnou změnu termínu konání upozorníme na webových stránkách organizace. 
Všechny akce konající se v prostorách organizace Svazu  tělesně postižených Zlín jsou vhodné pro vozíčkáře v bezbariérovém prostředí. 

POZVÁNKY NA TVOŘIVÉ STŘEDEČNÍ DNY v roce 2021
od 9.00 do 11.30 hod. - Svaz tělesně postižených v ČR, Jižní Svahy Zlín 

od 1.1.2021 do odvolání jsou aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením pozastaveny v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19

24.3.2021        Velikonoční tvoření - svátečně vyzdobený domov

5. 5. 2021        Váleček proti průvanu plněný ovčím rounem

19.5.2021        Svícen z přírodních kamínků

2. 6.2021         Hafíkova záložka do knihy 

16.6.2021        Obal na knihu

30.6.2021        Notes v textilním kabátku

14.7.2021        "Tričkobotnice" - recyklované tričko - chobotnice

28.7.2021        Dekorační věnec 

11.8.2021        Paráda ze zbytků látky 

25.8.2021        Korálky z bavlněné látky               
AKTIVIZAČNÍ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V ROCE 2021

Kurzy trénování paměti jsou postupně připravovány a v současné době realizovány individuálně v domácím prostředí uživatelů. 
Po rozvolnění opatření se vracíme k trénování paměti v prostorách organizace. 

Procvičování slovní zásoby, paměti a jemné motoriky v domácím prostředí:
15.2., 1.3., 15.3., 22.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 17.5., 24.5., 7.6., 14.6., 21.6., 28.6., 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8.,30.8.


KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2020
 

Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Zlín za poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2020. 
P o d ě k o v á n í 

děkujeme městu Otrokovice za poskytnutí finančního daru v roce 2020.  

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu na pohybové aktivity rehabilitační cvičení a plavání v bazénu a rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením realizované v roce 2020. 


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do společnosti, rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti.
Mezi pravidelné aktivity patří kondiční cvičení v prostorách organizace, pracovně terapeutické činnosti - kroužky ručních prací, kurzy trénování paměti, kurzy základy práce na PC, semináře a besedy. 

Dále nabízíme:
- zapůjčení kompenzačních pomůcek
- distribuci Euroklíčů
AKTIVITY V ROCE 2020

Pravidelné akce organizace konající se celoročně:

kondiční  cvičení9.00 - 11.00 hod., každé pondělí cvičíme v prostorách Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín
Cvičíme na židlích s overbally, cviky jsou zaměřeny na posílení svalů horních a dolních končetin, krční a bederní páteře, prstová cvičení pro rozvoj jemné motoriky a zraková cvičení.
V závěru cvičení se věnujeme pravidelné relaxaci a meditaci při relaxační hudbě. 

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou druhou středu v prostorách STP Zlín
Tvořivá dopoledne budou představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet.
V průběhu let jsme využili mnoho rukodělných a výtvarných technik ke zhotovení tradičních i originálních výrobků, praktických a dekoračních. 

aktivizační trénování paměti:  10.30 - 12.30 hod. každé sudé pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín vyjma letních měsíců srpen - září
Hrátkami s pamětí nás provází už šestým rokem lektorka Mgr. Jitka Stuchlíková. 

rehabilitační cvičení a plavání v bazénu - v měsících leden až listopad 2020 je možnost využívat organizované plavání a cvičení v bazénu. Od února 2020 probíhá plavání a cvičení  v rehabilitačním bazénu městských lázní Zlín vždy ve středu od 12.00 do 13.00 hod. 
V případě změny místa konání aktivit budete včas informování.

Od 16.3.2020 je rehabilitační cvičení a plavání v bazénu pozastaveno do odvolání - Doporučení MPSV v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19. 

Akce se konají v bezbariérové prostředí, jsou vhodné pro vozíčkáře. 


Děkujeme statutárnímu městu Zlín - Fondu zdraví za finanční podporu - projekt Preventivně zdravotní program pro osoby se zdravotním postižením a seniory v roce 2020. 

Děkujeme všem dárcům a organizacím, které nás podporují. 

REKONDIČNÍ POBYTY 

 3.10. - 10.10.2020 rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Kryštof - Prostřední Bečva                                     kontaktní osoba: Ivanka Belzová, telefon: 777 194  960

6.9. - 12.9.2020      rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie - Bystřice pod                                        Hostýnem   
                                   kontaktní osoba: Jana Hutyrová, telefon:  608 621 298   
                        
 6.9. - 16.9.2020   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené  ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO                                  Horní Bečva
                                 kontaktní osoba: Milada Netroufalová, telefon: 776 789 937 
                                                                Zdena Smolková, telefon: 728 208 903


Děkujeme statutárnímu městu Zlín a Zlínskému kraji za finanční podporu učenou na pohybové aktivity v r. 2020 - rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením. 

Jednorázové akce: 
vzdělávací semináře a besedy, návštěva výstav, koncertů, hradů, zámků, turistické a poznávací výlety, sportovní aktivity 

U jednorázových akcí uvádíme předběžné období, termíny konání akcí budou včas oznámeny. 
Další aktivity připravujeme a průběžně doplňujeme. 

leden
- zahájení nových lekcí kondičního cvičení, kurzů trénování paměti pro seniory a středeční kreativní dílničky 
- zahájení rehabilitačního cvičení a plavání v rehabilitačním bazénu městských lázní Zlín
Uvedené aktivity v měsíci lednu probíhají v průběhu celého roku.

únor
- návštěva výstavy unikátní stoleté fotodokumentace reálií Baťovy továrny - zlínský zámek 18.2.2020 od 11.00 hod. 

březen 
-  návštěva výstavy - komiksy českého výtvarníka Káji Saudka - Filmový Uzel Zlín Kudlov - 18.3.2020, 
v 12.05 hod. sraz u zastávky MHD náměstí Práce Zlín 
   
duben
výstava ručních prací na téma "Jaro je tady... a s ním i výstava ručních prací" v prostorách organizace STP na Podlesí, Jižní Svahy - 8.4.2020 od 10.00 do 17.00 hod. 

květen
- rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením v zařízení Kryštof Prostřední Bečva, termín: 23.5. - 30.5.2020 - v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19 bude termín rekondičního pobytu a ostatní plánované aktivity  přesunuty na příznivější dobu, o změnách budete včas informováni 

- sportovně hravé odpoledne -  Pétanque -  15.5.2020 od 13.00 hod. ve Zlínském klubu seniorů ul.Kvítková 681, Zlín  

červen
-  návštěva výstavy v Muzeu Babice - expozice Myslivost a pytláctví

červenec
- den otevřených dveří okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z.s. - seznámení s nabídkou kompenzačních pomůcek a aktivitami organizace 

srpen
- návštěva hradu a hájenky Malenovice - prohlídka národopisné expozice Dřevo, sláma, proutí

září
rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie Bystřice pod Hostýnem, termín: 6.9. - 12.9.2020
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené, ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO Horní Bečva, termín: 6.9. - 16.9.2020

říjen
- cestovatelská beseda s promítáním v prostorách organizace na Jižních Svazích 

listopad
- výstava ručních prací ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně - 14.budova Baťova institutu Zlín,  prezentace výrobků tvořivých dílen 
- turisticky poznávací akce -  18. krajkářský a řemeslný trh ve Valašském Meziříčí

prosinec
- beseda "Tradiční setkávání v adventním čase"

Termíny připravovaných akcí budou včas oznámeny na webových stránkách organizace. 
  


KONDIČNÍ CVIČENÍ V ROCE 2020
probíhá každé pondělí v uvedených dnech v přízemí domu v prostorách Svazu tělesně postižených 
Podlesí IV/5348 Zlín (Jižní Svahy) od 9.00 do 11.00 hod.

6.1., 13.1., 20.1., 27.1.
3.2., 10.2., 17.2., 24.2.
2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. - od 16.3.2020  do odvolání jsou aktivity cvičení pro seniory a OZP                                                                      pozastaveny - Doporučení MPSV v souvislosti s virovým onemocněním 
                                                     COVID-19
6.4., 20.4., 27.4.
4.5., 11.5., 18.5., 25.5.
1.6., 8.6., 15.6.,  22.6., 29.6. - od 22.6.2020 opět cvičíme v prostorách na Podlesí IV/5348/B
13.7., 20.7., 27.7.
3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8.
7.9., 14.9., 21.9.
5.10., 12.10., 19.10., 26.10.
2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.
7.12., 14.12., 21.12., 28.12.

Vezměte s sebou pohodlné oblečení a obuv. 
Kontaktní osoba: Alena Merhautová 
Informace poskytneme na telefonu: 728 869 609, 776 789 010Terapeutické činnosti
Tvořivá dopoledne budou postupně představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet. 
Naučíte se vytvářet různé předměty z jednoduchých, finančně dostupných materiálů, jak k dekoraci bytů, tak k různým příležitostem. 
Tvořivá setkání se konají každou lichou středu od 9.00 do 11.00 hodin v prostorách STP Zlín, Jižní Svahy - Podlesí IV/5348. Na případnou změnu termínu konání upozorníme na webových stránkách organizace. 

Všechny akce konající se v prostorách organizace Svazu  tělesně postižených Zlín jsou vhodné pro vozíčkáře v bezbariérovém prostředí. POZVÁNKY NA TVOŘIVÉ STŘEDEČNÍ DNY v roce 2020

 od 9.00 do 11.30 hod. - STP v ČR, Jižní Svahy Zlín 

8.1.2020            Dárkové tašky vyrobené z papírového kalendáře

22.1.2020           Brož z organzy a korálků  

5.2.2020            Drátkovaný náhrdelník Strom života

19.2.2020           Recyklace kartonové krabičky na vejce - květinová velikonoční inspirace

4.3.2020            Věnec zdobený obaly od vajíček 

od 16.3.2020 do odvolání jsou aktivity pro seniory a OZP pozastaveny - Doporučení MPSV v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19

24.6.2020          Lucerna ze zavařovací sklenice s drátkovaným srdíčkem

8.7.2020            Luxusní polstrované ramínko          

22.7.2020          Váleček proti průvanu

5.8.2020            Brož zdobená krajkou 

19.8.2020           Plstěný kamínek dotvořený dekorací - dřevěnou beruškou, hříbkem...

2.9.2020            Nadčasový a nevšední věnec zdobený textilními květinami

16.9.2020           Obal na papírové kapesníky

30.9.2020           Podzimní bonsaj    

14.10.2020         Podzimní aranžmá      

18.11.2020         Háčkovaná tvorba - zvířátka a panáčci

2.12.2020           Výroba pytlíčků a kapsiček na bezobalový nákup

16.12.2020         Dekorace na vánoční stůl - voňaví panáčci se skořicí, hřebíčkem a badyánem 

         

AKTIVIZAČNÍ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  v roce 2020

probíhá každé druhé pondělí v měsíci, v případě změny termínu budete informování

Procvičování slovní zásoby a paměti, jemné motoriky: 
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3.

Od 16.3.2020 do odvolání je aktivizační trénování paměti pro seniory pozastaveno - Doporučení MPSV
v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19

Po prázdninách navazujeme na další lekce kurzu trénování paměti.

Těšíme se na Vás už 31.8.2020 v dopoledních hodinách od 10.45 hod. 

Procvičování slovní zásoby a paměti, jemné motoriky:
31.8., 29.9., 12.10., 30.11., 14.12.
---------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2019
 

Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Zlín za poskytnutí neinvestiční dotace. 
P o d ě k o v á n í 

děkujeme městu Otrokovice za poskytnutí finančního daru v roce 2019.  

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu na pohybové aktivity rehabilitační cvičení a plavání v bazénu a rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením realizované v roce 2019. 


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do společnosti, rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti.
Mezi pravidelné aktivity patří kondiční cvičení v prostorách organizace, pracovně terapeutické činnosti - kroužky ručních prací, kurzy trénování paměti, kurzy základy práce na PC, semináře a besedy. 

Dále nabízíme:
- zapůjčení kompenzačních pomůcek
- distribuci Euroklíčů
AKTIVITY V ROCE 2019

Pravidelné akce organizace konající se celoročně:

kondiční  cvičení9.00 - 11.00 hod., každé pondělí cvičíme v prostorách Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín
Cvičíme na židlích s overbally, cviky jsou zaměřeny na posílení svalů horních a dolních končetin, krční a bederní páteře, prstová cvičení pro rozvoj jemné motoriky seniorů a cvičení očí. 
V závěru cvičení se věnujeme pravidelné relaxaci a meditaci při relaxační hudbě. 

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou druhou středu v prostorách STP Zlín
Tvořivá dopoledne budou představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet.
V průběhu let jsme využili mnoho rukodělných a výtvarných technik ke zhotovení tradičních i originálních výrobků, praktických a dekoračních. 

aktivizační trénování paměti:  10.30 - 12.30 hod. každé sudé pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín vyjma letních měsíců srpen - září
Hrátkami s pamětí nás provází už pátým rokem lektorka Mgr. Jitka Stuchlíková. 

rehabilitační cvičení a plavání v bazénu - v měsících leden až listopad 2019 je možnost zakoupení plavenek dle dohody s paní předsedkyní M.Netroufalovou 

Akce se konají v bezbariérové prostředí, jsou vhodné pro vozíčkáře. 


Děkujeme statutárnímu městu Zlín - Fondu zdraví za finanční podporu - projekt Preventivně zdravotní program pro osoby se zdravotním postižením a seniory v roce 2019. 


Děkujeme všem dárcům a organizacím, které nás podporují. 
Poděkování paní zejména paní Editě Winterové ze Sazovic za dar na podporu sociálně aktivizačních služeb pro seniory. 

REKONDIČNÍ POBYTY 

 25.5. - 1.6.2019   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Kryštof - Prostřední Bečva  
                                   kontaktní osoba: Ivanka Belzová, telefon: 777 194  960

8.9. - 15.9.2019      rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie - Bystřice pod                                         Hostýnem   
                                  kontaktní osoba: Jana Hutyrová, telefon:  608 621 298   
                        
 9.9. - 15.9.2019   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené  ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO                                  Horní Bečva
                                 kontaktní osoba: Milada Netroufalová,Irena Vařáková, telefon: 776 789 937, 776 789 010


Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu učenou na pohybové aktivity v r. 2019 - rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením. 

Jednorázové akce: 
vzdělávací semináře a besedy, návštěva divadla, výstav, koncertů, hradů, zámků, turistické a poznávací výlety

U jednorázových akcí uvádíme předběžné období, termíny konání budou včas oznámeny. 
Další aktivity plánujeme a průběžně doplňujeme. 

leden
- zahájení nových lekcí kondičního cvičení, kurzů trénování paměti pro seniory a středeční kreativní dílničky 
- zahájení rehabilitačního cvičení a plavání v bazénu nemocnice T. Bati 
- realizace projektu pro osoby se zdravotním postižením "Práce - součást aktivního života"

Uvedené aktivity v měsíci lednu probíhají v průběhu celého roku.


únor
- cestovatelská beseda "Za přírodními a etnickými skvosty Vietnamu", přednáší Mgr. B.Šůstková, 4.2.2019 od 10.30 hod., Podlesí IV/5348/B - Jižní Svahy 

březen 
-  setkání s humorným nádechem - "Výstava karikatur a kreslených vtipů Jaroslava Gottvalda" v senior beat klubu Zlín - 27.3.2019 od 9.30 hod., sraz u zastávky MHD Štefánikova v 9.20 hod. 
   
duben
- výstava ručních prací na téma "Jaro a Velikonoce" v prostorách organizace STP na Podlesí, Jižní Svahy - 17.4.2019 od 10.00 do 17.00 hod. 

květen
- rekondiční pobyt pro OZP v zařízení Kryštof Prostřední Bečva, termín: 25.5. - 1.6.2019
- sportovně hravé odpoledne Pétanque v Napajedlích - 13.5.2019 od 9.30 hod. v prostorách parku u DPS Napajedla. V případě nepříznivého počasí bude aktivita přesunuta na jiný termín. 

červen
-  návštěva výstavy v Muzeu Babice - expozice Myslivost a pytláctví
-  prohlídka hradu Malenovice a návštěva expozice "Dřevo, proutí, sláma"
- 10.6. 2019 - sportovní aktivity - hra pétanque, 1.turnaj, který se bude konat na hřišti Kudlov - Zlín od 13.00 hod.

červenec
srpen
pravidelné aktivity probíhají dle plánu s výjimkou kurzů trénování paměti. Nové lekce kurzu trénování paměti budou realizovány po prázdninách dne 2.9.2019 

září
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie Bystřice pod Hostýnem, termín: 8.9. - 15.9.2019
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené, ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO Horní Bečva, termín: 9.9. - 21.9.2019

říjen
- Den otevřených dveří okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR - seznámení s nabídkou půjčovny kompenzačních pomůcek pro OZP a aktivitami organizace
- cestovatelská beseda s promítáním v prostorách organizace na Jižních Svazích 

listopad
- výstava ručních prací ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně - 14.budova Baťova institutu Zlín,  prezentace výrobků tvořivých dílen 
- turisticky poznávací akce - Valašský krajkářský trh 15.11.2019 od 10.00 hod. ve Valašském Meziříčí

prosinec
- beseda "Tradiční setkání v adventním čase"

Termíny připravovaných akcí budou včas oznámeny na webových stránkách organizace. 
  


KONDIČNÍ CVIČENÍ V ROCE 2019
probíhá každé pondělí v uvedených dnech v přízemí domu v prostorách Svazu tělesně postižených 
Podlesí IV/5348 Zlín (Jižní Svahy) od 9.30 hodin

7.1., 14.1., 21.1., 28.1.
4.2., 11.2., 18.2., 25.2.
4.3., 11.3., 18.3., 25.3.
1.4., 8.4., 15.4., 29.4.
6.5., 13.5., 20.5., 27.5.
3.6., 10.6., 17.6., 24.6.
1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7.
5.8., 12.8., 19.8., 26.8.
2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9
7.10., 14.10., 21.10.
4.11., 11.11., 18.11., 25.11.
2.12., 9.12., 16.12., 23.12.

Vezměte s sebou pohodlné oblečení a obuv. 
Kontaktní osoba: Alena Merhautová 
Informace poskytneme na telefonu: 728 869 609Terapeutické činnosti
Tvořivá dopoledne budou postupně představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet. 
Naučíte se vytvářet různé předměty z jednoduchých, finančně dostupných materiálů, jak k dekoraci bytů, tak k různým příležitostem. 
Tvořivá setkání se konají každou lichou středu od 9.00 do 11.00 hodin v prostorách STP Zlín, Jižní Svahy - Podlesí IV/5348. Na případnou změnu termínu konání upozorníme na webových stránkách organizace. 

Všechny akce konající se v prostorách organizace Svazu  tělesně postižených Zlín jsou vhodné pro vozíčkáře v bezbariérovém prostředí. POZVÁNKY NA TVOŘIVÉ STŘEDEČNÍ DNY
 od 9.00 do 11.30 hod. - STP v ČR, Jižní Svahy Zlín 

9.1.2019                Barevné kornoutky k ukládání drobností

16.1.2019              Tvoření s mákem - obrázek v dřevěném rámečku

21.1.2019               Koláče - lepené obrázky dle vlastní fantazie ve tvaru koláčku

6.2.2019                Netradiční zdobení velikonočního vejce - slepičí baletka

20.2.2019               Nenápadně krásné vejce do ošatky

6.3.2019                 Krabičky  lepené špagátem

20.3.2019               Ptáček z plsti

3.4.2019                Velikonoční věnec z přírodnin 

17.4.2019               Zdobená vejce a figurky z lepenkového papíru 

30.4.2019               Recyklace - výroba tašky z papíru

2.5.2019                 Etiketa stolování, ochutnávka pomazánek a ukázka skládání ubrousků

15.5.2019               Plstění ovčího rouna jehlou - ozdobné květiny

29.5.2019               Vílí princezna z ovčího rouna

12.6.2019               Korále z ovčího rouna a skla

26.6.2019               Šperk z textilu a dřevěných komponentů

10.7.2019               Upcyklujeme - panenka ze skleněné lahve

24.7.2019               Váza na přírodní způsob 

7. 8. 2019               Výroba prostírání technikou laminování 

21.8.2019               Geometrický symbol 

4.9.2019                 Dóza k ukládání drobností a pokladů v námořnickém stylu 

18.9.2019               Recyklace - látkové tašky ze zbytků pevných látek 

2.10.2019               Découpage květináče a bedýnky 

16.10.2019              Výroba podzimní dekorace - přírodní věnec    

30.10.2019              Výzdoba z darů přírody - netradiční suchá vazba k dekoraci stolu

13.11.2019              Srdíčka ze dvou druhů máku

20.11.2019              Výstava ručních prací - ukázky tvorby plstění suchou jehlou, pletení, háčkování

27.11.2019              Vánoční ozdoba ze skořápky ořechů

11.12.2019              Vánoční dekorace z textilního materiálu, bavlnek a vlny - sněhulák 

AKTIVIZAČNÍ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  v roce 2019

probíhá každé druhé pondělí v měsíci:

14.1., 28.1. 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 
2.9., 30.9., 14.10., 29.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.2019

V případě změny termínu budete včas informováni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------


KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2018
 

Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Zlín za poskytnutí neinvestiční dotace. 

Děkujeme za finanční podporu: 
Odboru sociálních věcí města Otrokovice 
Odboru sociálních věcí města Napajedla  
Odboru sociálních věcí města Valašské Klobouky,
které nám umožnily realizovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2018. 


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do společnosti, rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti.
Mezi pravidelné aktivity patří kondiční cvičení v prostorách organizace, pracovně terapeutické činnosti - kroužky ručních prací, kurzy trénování paměti, kurzy základy práce na PC, semináře a besedy. 

Dále nabízíme:
- zapůjčení kompenzačních pomůcek
- distribuci Euroklíčů
AKTIVITY V ROCE 2018

Pravidelné akce organizace konající se celoročně:

kondiční  cvičení9.30 - 10.30 hod., každé pondělí cvičíme v prostorách Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín
Cvičíme na židlích s overbally, cviky jsou zaměřeny na posílení svalů horních a dolních končetin, krční a bederní páteře, prstová cvičení pro rozvoj jemné motoriky seniorů a cvičení očí. 
V závěru cvičení se věnujeme pravidelné relaxaci a meditaci při relaxační hudbě. 

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou lichou středu v prostorách STP Zlín
Tvořivá dopoledne budou představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet.
Během sedmileté činnosti jsme využili mnoho rukodělných a výtvarných technik ke zhotovení tradičních i originálních výrobků, praktických a dekoračních. 

aktivizační trénování paměti:  10.20 - 12.00 hod. každé sudé pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín vyjma letních měsíců srpen - září
Hrátkami s pamětí nás provází už pátým rokem lektorka Mgr. Jitka Stuchlíková. 

rehabilitační cvičení a plavání v bazénu - v měsících leden až listopad 2018 je možnost zakoupení plavenek dle dohody 

Akce se konají v bezbariérové prostředí, jsou vhodné pro vozíčkáře. 


Děkujeme statutárnímu městu Zlín za finanční podporu projektu Preventivně zdravotní program pro osoby se zdravotním postižením a seniory v roce 2018. REKONDIČNÍ POBYTY 

 12.5. - 19.5.2018   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Krištof - Prostřední Bečva  
                                   kontaktní osoba: Ivanka Belzová, telefon: 777194 960

26.8. - 1.9.2018      rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie - Bystřice pod                                         Hostýnem   
                                  kontaktní osoba: Jana Hutyrová, telefon:  608 621 298   
                        
 16.9. - 28.9.2018   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené  ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO                                  Horní Bečva
                                 kontaktní osoba: Milada Netroufalová, telefon: 776 789 937

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu učenou na pohybové aktivity v r. 2018 - rehabilitační cvičení a plavání v bazénu. 

Jednorázové akce: 
vzdělávací semináře a besedy, návštěva divadla, výstav, koncertů, hradů, zámků, turistické a poznávací výlety

U jednorázových akcí uvádíme předběžné období, termíny konání budou včas oznámeny. 
Další aktivity plánujeme a průběžně doplňujeme. 

leden
- zahájení nových lekcí kondičního cvičení, kurzů trénování paměti pro seniory a středeční kreativní dílničky 
- rehabilitační cvičení a plavání v bazénu nemocnice T. Bati - možnost zakoupení plavenek
- realizace projektu pro osoby se zdravotním postižením "Práce - součást aktivního života"

Uvedené aktivity v měsíci lednu probíhají v průběhu celého roku.


únor
- uzavření akce "Pomozte nám pomáhat dětem" - výstava panenek vyrobených pro organizaci UNICEF v prostorách STP okresní organizace Zlín na Podlesí Jižní Svahy 

březen 
- jarní výstava ručních prací v prostorách organizace Svaz tělesně postižených na Jižních Svazích
  termín:  21.3.2018 od 10.00 hod. 
- zakončení výstavy panenek pro organizaci UNICEF 31.3.2018 - založení rodných listů panenkám, fotodokumentace a odeslání výrobků organizaci do Prahy
   
duben
- seminář  "Činnost Úřadu práce ve vztahu k osobám se zdravotním postižením" dne 16.4.2018 od 
10.30 - 12.30 hod. 
- naučná beseda na téma "Včelařství a jeho produkty", termín: 30.4.2018 od 10.00 do 13.00 hod. v prostorách organizace na Jižních Svazích + praktické ukázky 
- pohybové aktivity v bowlingu - místo konání Tržnice Zlín 

květen
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Krištof Prostřední Bečva, konaný  v termínu od 12.5.    do 19.5.2018
- návštěva Muzea v Babicích - tři expozice Myslivost a pytláctví, Vesnice a Voliéry 

červen
- sportovní hry - turnaj v pétanque - pořádáme ve spolupráci s místní organizací STP v ČR  Napajedla v prostorách hřiště - Dům s pečovatelskou službou, ulice Sadová 1554, Napajedla 

červenec
- Den otevřených dveří okresní organizace STP Zlín v ČR - seznámení s nabídkou půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením  a aktivitami organizace

srpen
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie Bystřice pod Hostýnem, konaný v termínu       od 26.8. do 1.9.2018
- seminář pro osoby se zdravotním postižením "Člověk na trhu práce"

září
rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO Horní Bečva, konaný 
  v termínu od 16.9. do 28.9.2018
- poznávací turistický výlet do ZOO Lešná - návštěva zámku

říjen
- naučná beseda o cestování s promítáním v prostorách organizace na Jižních Svazích 
- výstava ručních prací ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
dne 24.10.2018 od 10.00 do 16.00 hod. v 5. podlaží 14. budovy Baťova institutu ve Zlíně

listopad
- turisticky poznávací akce  Cesta za krajkou do Valašského Meziříčí, termín: 17.11.2018 

prosinec
-  beseda "Tradiční setkání s vánoční atmosférou" na Podlesí, Jižní Svahy - povídání o tradicích svátečních dnů, inspirace k výzdobě domovů vánočními dekoracemi

  


KONDIČNÍ CVIČENÍ V ROCE 2018
probíhá každé pondělí v uvedených dnech v přízemí domu v prostorách Svazu tělesně postižených 
Podlesí IV/5348 Zlín (Jižní Svahy) od 9.30 hodin

8.1., 15.1., 22.1., 29.1.
5.2., 12.2., 19.2., 26.2.
5.3., 12.3., 19.3., 26.3.
9.4., 16.4., 23.4., 30.4.
7.5., 14.5., 21.5., 28.5.
4.6., 11.6., 18.6., 25.6.
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7.
6.8., 13.8., 20.8., 27.8.
3.9., 10.9., 17.9., 24.9.
1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10
5.11., 12.11., 19.11., 26.11.
3.12., 10.12., 17.12.

Vezměte s sebou pohodlné oblečení a obuv. 
Kontaktní osoba: Alena Merhautová 
Informace poskytneme na telefonu: 728 869 609
Terapeutické činnosti
Tvořivá dopoledne budou postupně představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet. 
Naučíte se vytvářet různé předměty z jednoduchých, finančně dostupných materiálů, jak k dekoraci bytů, tak k různým příležitostem. 
Tvořivá setkání se konají každou lichou středu od 9.00 do 11.00 hodin v prostorách STP Zlín, Jižní Svahy - Podlesí IV/5348. Na případnou změnu termínu konání upozorníme na webových stránkách organizace. 

Všechny akce konající se v prostorách organizace Svazu  tělesně postižených Zlín jsou vhodné pro vozíčkáře v bezbariérovém prostředí. POZVÁNKY NA TVOŘIVÉ STŘEDEČNÍ DNY 

3.1.2018            Panenky pro Unicef

17.1.2018          Výroba panenek z textilního materiálu

31.1.2018          "Patchvorková vajíčka"    

14.2.2018          "Korálkoví ušáčci a barevná vejce"

14.3.2018          "Velikonoční věnec"

21.3.2018          "Vítání jara v tvořivých dílničkách" - vyrábíme kraslice a háčkované obaly na vejce

4.4.2018             Základy plstění - kuličky z přírodního ovčího rouna

18.4.2018          "Brož z vlněné plsti"

2.5.2018            "Nenápadná, ale přitom elegantní klíčenka"

16.5.2018          "Originální přívěšek z ovčího rouna, korálků a plsti"

30.5.2018          "Jehelníček v oříšku"

13.6.2018           Polštářky s výplní

28.6.2018           Levandulové voničky proplétané ozdobnou stuhou

11.7.2018           Bylinkové polštářky a pytlíčky 

25.7.2018           Praktické nákupní tašky

8.8.2018             Pytlíčky na bezobalový nákup

22.8.2018           "Klobouček - jehelník"

5.9.2018             "Oříškové kouzlení - myška"

19.9.2018            Zdobné a praktické dřevěné kolíčky

3.10.2018            Obal na papírovou kostku - záznamník 

24.10.2018          Organizování a příprava výstavy ručních prací

31.10.2018          Věnečky k podzimní dekoraci

7.11.2018             Suchá vazba k vánoční dekoraci

21.11.2018           Vánoční drátkované ozdoby

5.12.2018             Vánoční drobnosti z korálů - ozdoby

12.12.2018           Drobné dekorace k vánoční výzdobě
KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2017
 

Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Zlín za poskytnutí neinvestiční dotace. 

Děkujeme za finanční podporu: 
Odboru sociálních věcí města Otrokovice 
Odboru sociálních věcí města Napajedla  
Odboru sociálních věcí města Valašské Klobouky,
které nám umožnily realizovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2017. 


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do společnosti, rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti.
Mezi pravidelné aktivity patří kondiční cvičení v prostorách organizace, pracovně terapeutické činnosti - kroužky ručních prací, kurzy trénování paměti, kurzy základy práce na PC, semináře a besedy. 

Dále nabízíme:
- zapůjčení kompenzačních pomůcek
- distribuci Euroklíčů
AKTIVITY V ROCE 2017

Pravidelné akce organizace konající se celoročně:

kondiční  cvičení: 9.30 - 10.30 hod., každé pondělí cvičíme v prostorách Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín
Cvičíme na židlích s overbally, cviky jsou zaměřeny na posílení svalů horních a dolních končetin, krční a bederní páteře, prstová cvičení pro rozvoj jemné motoriky seniorů a cvičení očí. 
V závěru cvičení se věnujeme pravidelné relaxaci a meditaci při relaxační hudbě. 

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou lichou středu v prostorách STP Zlín
Tvořivá dopoledne budou představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet.
Během šestileté činnosti jsme využili mnoho rukodělných a výtvarných technik ke zhotovení tradičních i originálních výrobků, praktických a dekoračních. 

aktivizační trénování paměti:  10.20 - 12.00 hod. každé sudé pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín vyjma letních měsíců srpen - září
Hrátkami s pamětí nás provází už čtvrtým rokem lektorka Mgr. Jitka Stuchlíková. 

rehabilitační cvičení a plavání v bazénu - v měsících leden až březen  2017 je možnost zakoupení plavenek dle dohody 

Akce se konají v bezbariérové prostředí, jsou vhodné pro vozíčkáře. 


Děkujeme statutárnímu městu Zlín za finanční podporu projektu Preventivně zdravotní program pro osoby se zdravotním postižením a seniory v roce 2017. REKONDIČNÍ POBYTY 

 13.5. - 20.5.2017   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Krištof - Prostřední Bečva  
                                   kontaktní osoba: Dagmar Marková, telefon: 775 082 893

27.8. - 3.9.2017      rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie - Bystřice pod                                         Hostýnem   
                                  kontaktní osoba: Jana Hutyrová, telefon:  608 621 298   
                        
 2.9. - 15.9.2017   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené  ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO                                  Horní Bečva
                                 kontaktní osoba: Milada Netroufalová, telefon: 776 789 937

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu učenou na pohybové aktivity v r. 2017 - rehabilitační cvičení a plavání v bazénu. 

Jednorázové akce: 
vzdělávací semináře a besedy, návštěva divadla, výstav, koncertů, hradů, zámků, turistické a poznávací výlety

U jednorázových akcí uvádíme předběžné období, termíny konání budou včas oznámeny. 
Další aktivity plánujeme a průběžně doplňujeme. 

leden
- zahájení nových lekcí kondičního cvičení, kurzů trénování paměti pro seniory a středeční kreativní dílničky 
- rehabilitační cvičení a plavání v bazénu nemocnice T. Bati - možnost zakoupení plavenek
Uvedené aktivity v měsíci lednu probíhají v průběhu celého roku.

únor
- nabízíme možnost získání "Euroklíče" pro osoby se zdravotním postižením včetně Průvodce po místech v ČR
  osazených Eurozámky, omezeně zdarma 

březen 
- naučná cestopisná beseda "VELKÁ CESTA JIŽNÍ AMERIKOU" 
  termín: středa 29.3.2017 od 10.00  hod.  v prostorách organizace STP, Podlesí IV/5348, Jižní Svahy Zlín 

duben
- jarní výstava ručních prací v prostorách organizace na Jižních Svazích
  termín: středa 5.4.2017 od 10.00 hod. 
- naučná beseda o včelařství a včelařských produktech 

květen
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Krištof Prostřední Bečva, konaný  v termínu od 13.5.     do 20.5.2017
- beseda s pracovníkem Úřadu práce - problematika týkající se osob se zdravotním postižením a seniorů 
- výstava ve Slováckém Muzeu Uherské Hradiště - Broučci Jana Karafiáta: ilustrace a knihy
   

červen
- Den otevřených dveří okresní organizace STP v ČR - seznámení s nabídkou kompenzačních pomůcek pro OZP 
  a službami organizace 

červenec
- výstava v Slováckém Muzeu Uherské Hradiště - "Pod povrchem ornamentu"
- turisticky zaměřená akce Štípa - Lešná 

srpen
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie Bystřice pod Hostýnem, konaný v termínu       od 27.8. do 3.9.2017
- beseda na téma "Jak se mají senioři a OZP chránit před krádeží, přepadením a ublížením na zdraví"
- seminář Základy práce na počítači a internetu, skenování, kopírování, Spotify - dle zájmu  

září
- rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO Horní Bečva, konaný 
  v termínu od 2.9. do 15.9.2017
- beseda z oblasti zdravotní a sociální 

říjen
- naučná beseda s videoprojekcí v prostorách organizace na Jižních Svazích 

listopad
- výstava ručních prací v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy - 14. budova Baťova institutu Zlín -
  prezentace výrobků z kreativní dílničky 
- turisticky poznávací akce - "Za krajkou do Valašského Meziříčí"
  termín:17.11.2017

prosinec
-  beseda na téma "Adventní čas - povídání u prostřeného stolu" 

  KONDIČNÍ CVIČENÍ V ROCE 2017
probíhá každé pondělí v uvedených dnech v přízemí domu v prostorách Svazu tělesně postižených 
Podlesí IV/5348 Zlín (Jižní Svahy) od 9.30 hodin

2.1., 9.1., 16.1., 23.1., 30.1
6.2., 13.2., 20.2., 27.2.
6.3., 13.3., 20.3., 27.3.
3.4., 10.4., 24.4.
15.5., 22.5., 29.5.
5.6., 12.6., 19.6., 26.6.
3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7.
7.8., 14.8., 21.8., 28.8.
4.9., 11.9., 18.9., 25.9.
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10
6.11., 13.11., 20.11., 27.11.
4.12., 11.12., 18.12

Vezměte s sebou pohodlné oblečení a obuv. 
Kontaktní osoba: Alena Merhautová 
Informace poskytneme na telefonu: 728 869 609
Terapeutické činnosti
Tvořivá dopoledne budou postupně představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet. 
Naučíte se vytvářet různé předměty z jednoduchých, finančně dostupných materiálů, jak k dekoraci bytů, tak k různým příležitostem. 
Tvořivá setkání se konají každou lichou středu od 9.00 do 11.00 hodin v prostorách STP Zlín, Jižní Svahy - Podlesí IV/5348. Na případnou změnu termínu konání upozorníme na webových stránkách organizace. 

Všechny akce konající se v prostorách organizace Svazu  tělesně postižených Zlín jsou vhodné pro vozíčkáře v bezbariérovém prostředí. POZVÁNKY NA TVOŘIVÉ STŘEDEČNÍ DNY 


4.1.2017            "Postavičky z pevného kornoutu"
18.1.2017           "Výzva pro šikovné ruce na téma Andělé"
1.2.2017             Dekorace z papíru a zbytků látek
15.2.2017           "Velikonoce patří zajíčkům"
1.3.2017             Výroba kabátku na uvařená vajíčka 
15.3.2017           "Přivolejte si domů jaro" - Džínový věnec
22.3.2017           "Tóny přírody a Velikonoc" - výzdoba stolu, velikonoční věnec 
29.3.2017           "Vejce plstěná" (začátek tvoření od 14.00 hod.) 
5.4.2017             Den naplněný tvořením k svátkům jara 
19.4.2017            Jehelníčky ze speciálních sklenic 
26.4.2017            Stojánek na mobil 
10.5.2017            Malování na sklo 
24.5.2017            Découpage  -  "Zásobníky na cokoliv" (přenášení motivu z ubrousku) 
7.6.2017              Drátkované drobnosti pro příjemné stolování     
28.6.2017           Den otevřených dveří - ukázky tvoření  
21.6.2017            Srdíčka s korálkovým vyplétáním
12.7.2017            Dekorace z kartonového papíru 
26.7.2017            Domečky z kartonu    
9. 8. 2017            Makové srdíčko
23.8.2017            Přáníčka z kartonového papíru
6. 9. 2017            Výroba obálky a dárkové mašle s technikou drátkování 
20.9.2017            "Bohyně spižírny" - zdobení sklenic na bylinky
4.10.2017            Dárková taška z barevného papíru
18.10.2017          Výroba originální textilní tašky 
25.10.2017          Skořicově hřebíčkoví panáčci
1.11.2017            Vánoční stromeček z jedné šišky
8.11.2017            Nalaďte se na podzim - srdíčko z šípků 
22.11.2017          Adventní věnec 


POZVÁNKY NA AKCE 

Srdečně Vás zveme na naučnou cestopisnou besedu
VELKÁ CESTA JIŽNÍ AMERIKOU 

kdy:            29.3.2017
v kolik:        v 10.00 hod. 
kde:            Podlesí IV/5348/B, Zlín
                  Jižní Svahy (přízemí domu)

O krásy a poznatky z kontinentu Jižní Ameriky (Peru, Bolívie, Argentiny, Brazílie, Uruguay, Venezuely...) 
se s námi přijde podělit naše milá cestovatelka Mgr. Blažena Šůstková.
Akce se koná v bezbariérovém prostředí.     Okresní organizace STP Zlín Vás srdečně zve na druhou část 
naučné cestopisné besedy VELKÁ CESTA JIŽNÍ AMERIKOU

kdy:     27.11.2017
v kolik: v 10.20 hod.
kde:     Podlesí  IV/5348/B, Zlín- Jižní Svahy 
          (přízemí domu) 
Akce se koná v bezbariérovém prostředí.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTUALITY

Poděkování

Děkujeme paní Evě Hrazdirové ze Zlína za darované látky, které využíváme v pracovních terapiích při rukodělných technikách ke zhotovení tradičních i moderních výrobků - praktických i dekoračních. 
Vážíme si pomoci všech dárců, děkujeme. KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2016
 

Děkujeme statutárnímu městu Zlín za finanční podporu. 

Děkujeme za finanční podporu: 

Odboru sociálních věcí města Otrokovice 
Odboru sociálních věcí města Napajedla  
Odboru sociálních věcí města Valašské Klobouky,
které nám umožnily realizovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2016. 


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do společnosti, rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti.
Mezi pravidelné aktivity patří kondiční cvičení v prostorách organizace, pracovně terapeutické činnosti - kroužky ručních prací, kurzy trénování paměti, kurzy základy práce na PC, semináře a besedy. 

Dále nabízíme:
- Zapůjčení kompenzačních pomůcek
- Prodej Euroklíčů
AKTIVITY V ROCE 2016

Pravidelné akce organizace, konající se celoročně:

rekondičně rehabilitační cvičení: 9.30 - 10.30 hod., každé pondělí - cvičíme v prostorách Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou sudou středu v prostorách STP Zlín
Tvořivá dopoledne budou představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet.

aktivizační trénování paměti:  10.20 - 12.00 hod. každé liché pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín vyjma letních měsíců srpen - září

rekondičně rehabilitační cvičení a plavání v bazénu: 15.00 - 16.00 hod., každý čtvrtek v areálu nemocnice Tomáše Bati, budova léčebny dlouhodobě nemocných Zlín
Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu učenou na pohybové aktivity v r. 2016 - rehabilitační cvičení a plavání v bazénu. REKONDIČNÍ POBYTY 

4.6. -  11.6.2016    rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Kahan - Horní Bečva  
                                  kontaktní osoba: Dagmar Marková, telefon: 775 082 893
21.8. - 27.8.2016  rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie - Bystřice pod                                        Hostýnem   
                                 kontaktní osoba: Jana Hutyrová, telefon:  608 621 298                           
28.8. - 9.9.2016    rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené  ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v zařízení DUO                                  Horní Bečva
                                 kontaktní osoba: Milada Netroufalová, telefon: 776 789 937

Aktuálně:
Na rekondiční pobyt konaný od 28.8. do 9.9.2016 v zařízení DUO Horní Bečva jsou volná ještě 2 místa pro vozíčkáře. 

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu. 
Jednorázové akce:
návštěvy divadla, výstav, hradů, zámků, turistické výlety, sportovní aktivity, vzdělávací semináře, besedy

leden:
- zahájení rekondičně rehabilitačního cvičení a plavání, zahájení lekcí aktivizačního trénování paměti, kurzů           trénování paměti 

únor: 
- nabídka možnosti získání Euroklíčů pro osoby se zdravotním postižením zdarma, informování 

březen:
- setkání členů MO na schůzi STP ve Středisku pro seniory na Podhoří, ul. Váchova od 15.00 hod. s
  hudebním programem

duben: 
- 4.4.2016 od 10.00 hod. cestopisná beseda o Španělsku, místo konání na Podlesí IV/5348/B, Jižní 
   Svahy
- 8.4.2016 - divadelní představení "Bio ráj" konané v Městském divadle Zlín od 10.00 hod. 
- 18.4.2016 - "Jarní posezení s harmonikou", místo konání ve Středisku pro seniory na Pohoří,
  ulice Váchova od 15.00 hod. 
- 20.4.2016 - výstava ručních prací "Ťuky, ťuk, jaro je tu...", místo konání v prostorách organizace od  
  10.00 do 16.00 hod.
 
květen: 
- 25.5.2016 - rehabilitační jednodenní zájezd do termálních lázní Rájecké Teplice, sraz v 8.30 hod. u
  parkoviště pod sportovní halou Novesta 
- 28.5. - 4.6.2016 - rekondičně rehabilitační pobyt v zařízení Kahan Horní Bečva - tělesně postižení 
- prohlídka muzea ve Zlíně - 14/15 budova továrního areálu

červen
- návštěva Muzea v Huštěnovicích a Babicích  (termín bude upřesněn)

červenec: 
- návštěva hradu a hájenky Malenovice

srpen: 
- filmová projekce v prostorách organizace STP na Jižních Svazích 
- 21.8. - 27.8.2016 - rekondičně rehabilitační pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Harmonie Bystřice 
  pod Hostýnem 

září:
- 28.8. - 9.9.2016 - rekondičně rehabilitační pobyt pro osoby tělesně postižené ZTP, ZTP/P a vozíčkáře v
  v zařízení DUO Horní Bečva
- tematicky zaměřená akce "Trasa ptačích krmítek a budek" v Luhačovicích 

říjen:
- výstava ručních prací v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy - 14. budova Baťova institutu Zlín -                 prezentace výrobků z lekcí tvořivého dopoledne 
- návštěva ZOO Lešná - místní doprava 

listopad:
"Vánoční besedování při harmonice a písničce" v prostorách Střediska pro seniory na Podhoří Zlín

prosinec: 
ukončení roku s Mikulášem v prostorách organizace STP na Jižních Svazích Zlín

Termíny všech akcí a další naplánované aktivity budou včas upřesněny. KONDIČNÍ CVIČENÍ V ROCE 2016
probíhá každé pondělí v uvedených dnech v přízemí domu v prostorách Svazu tělesně postižených 
Podlesí IV/5348 Zlín (Jižní Svahy) od 9.30 hodin

4.1., 11.1., 18.1., 25.1.
1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 29.2.
7.3., 14.3., 21.3., 28.3.
4.4., 11.4., 18.4., 25.4.
2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5.
6.6., 13.6., 20.6., 27.6.
4.7., 11.7., 18.7., 25.7.
1.8., 8.8., 15.8., 22.8., 29.8.
5.9., 12.9., 19.9., 26.9.
3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.
7.11., 14.11., 21.11., 28.11.
5.12., 12.12., 19.12. 

Vezměte s sebou: pohodlné oblečení a dobrou náladu 
Kontaktní osoba: Alena Merhautová 
Informace poskytneme na telefonu: 728 869 609Aktivizační trénování paměti
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. okresní organizace Zlín, Podlesí IV/5348/B, Zlín
termíny: každé liché pondělí od ledna do prosince 2016 s výjimkou letních prázdnin  proběhnou lekce v dopoledních hodinách
od 10.20 hod. 
Vezměte s sebou: brýle, tužku a klidnou mysl
Na setkání se těší: Mgr. Jitka Stuchlíková - lektorka 

Srdečně Vás zveme.
kontaktní osoba: Alena Merhautová 
telefon: 728 869 609, 776 789 010

Termíny lekcí aktivizačního trénování paměti:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5. 

Po dobu letních prázdnin bude kurz trénování paměti přerušen. 
Těšíme se na Vás opět v měsíci září. 

Termíny lekcí aktivizačního trénování paměti:
12.9.,26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.
Terapeutické činnosti
Tvořivá dopoledne budou postupně představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet. 
Naučíte se vytvářet různé předměty z jednoduchých, finančně dostupných materiálů, jak k dekoraci bytů, tak k různým příležitostem. 
Lekce se konají každou sudou středu od 9.00 do 11.00 hod.  v prostorách organizace STP Jižní Svahy Zlín. 

Všechny akce konající se v prostorách organizace Svaz tělesně postižených Zlín jsou vhodné pro vozíčkáře - bezbariérové prostředí. P o z v á n k y


Srdečně Vás zveme na besedu Adventní čas - povídání u prostřeného stolu
Kdy:       13.12.2016
V kolik:   v 11.00 hod.
Kde:      Podlesí IV/5348, Zlín 
Přijďte si popovídat, nabídneme inspiraci pro hezké stolování a mnoho dalších nápadů jak na to, aby 
vaše svátky byly šťastné a veselé.


Přijměte pozvání na bezplatný seminář z oblasti dluhové problematiky, zejména nekalých obchodních praktik, reklamací...
Kdy: v pondělí 14.11.2016 od 10.20 hod.
Kde: Podlesí IV/5348/B Jižní Svahy 
Lektor: Mgr. Tereza Ševčíková
Všechny zájemce srdečně zveme. 


29.8.2016 Vás zveme na besedu na téma 
"Jak se mají senioři a osoby se zdravotním postižením chránit před krádeží, přepadením a ublížením na zdraví"
Kdy: 29.8.2016 od 10.30 hod.
Akce se koná v bezbariérovém prostředí. 
Všechny zájemce srdečně zveme.


Zveme Vás na  turisticky zaměřenou poznávací akci 
Štípa - ZOO Lešná
kdy: 12.7.2016
v kolik: sraz u kanceláře STP Zlín v 12.30 hod.
Vezměte si pohodlnou obuv, svačinu a dobrou náladu. Odvoz do Štípy je zajištěn osobními auty. 
Zpátky ze ZOO Lešná je možnost dopravy autem dle individuální domluvy nebo prostředky MHD. 


Naše organizace srdečně zve na 

CESTOPISNOU BESEDU O ŠPANĚLSKU 
Přijměte pozvání do země historií prosycených měst, skvělého jídla, netradičních festivalů 
kdy:        4.4.2016
v kolik:    v 10.00 hod.
kde:        Podlesí IV/5348/B, Zlín 
                Jižní Svahy 
Se svými zážitky z cest nás přijde seznámit Mgr. Blažena Šůstková PŘIJMĚTE POZVÁNÍ 
NA DALŠÍ VÝSTAVU NAŠICH PRACÍ
ťuky ťuk, jaro je tu...

kdy:        20.4.2016
v kolik:   od 10.00 do 16.00 hod.
kde:        Podlesí IV/5348/B Zlín - Jižní Svahy

K vidění budou výrobky představující nové tvůrčí techniky ze setkání uživatelů našich služeb.

Srdečně Vás zveme.

POZVÁNKY NA KREATIVNÍ STŘEDY 

Tvořit začínáme vždy od 9.00 hod. v kontaktním centru Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Jižní Svahy Zlín

28.12.2016                PF 2017 - netradiční kombinace papíru a rouna

14.12.2016                Výroba vánočního přání z papíru a textilu

30.11.2016                Anděl v několika podobách 

16.11.2016                Dekorace na vánoční stůl 

2.11.2016                  Výroba věnců z přírodnin 

19.10.2016                Zdobení textilu technikou decoupage 

12.10.2016                Výroba textilní kapsičky a tašky 

5.10.2016                 Skořicoví panáčci na vánoční stůl 

21.9.2016                 Pletení ptáčci z recyklované vlny            

14.9.2016                 Výroba obalu z plsti na hrneček plecháček 

31.8.2016                 Měkké polštáře v podobě medvěda

17.8.2016                 Výroba brože z textilu a korálků 

3.8.2016                   Voňavé pytlíčky z bylinek 

20.7.2016                 Krabičkové zátiší 

22.6.2016                 Levandulové pytlíčky

8.6.2016                  "Romantický jehelníček"

18.5.2016                 Vázy zdobené krajkou, krajkový jehelníček - jemná krása krajky pro přivolání 

                              starosvětského kouzla  

11.5.2016                "Hedvábné malování šály"

20.4.2016                Výstava ručních prací 

6. 4. 2016                Prstové loutky z vlny a ovčího rouna

23.3.2016                Velikonoční vejce v ovčím rounu                       

16.3.2016                Věčné skořápky

9.3. 2016                 Věnec se symboly jara

24.2.2016                Výroba velikonočního zajíčka

10.2.2016                Práce s ovčím rounem - základy plstění

27.1.2016                Barevné kolíčkování

13.1.2016                Nápady se zimní tématikou      

                Kalendář aktivit 2015 
 
Děkujeme statutárnímu městu Zlín a Zlínskému kraji za finanční podporu. 

Děkujeme za finanční podporu:

Odboru sociálních věcí města Otrokovice 
Odboru sociálních věcí města Napajedla  
Odboru sociálních věcí města Valašské Klobouky,
které nám umožnily realizovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 
Rekondiční pobyty

23.5. - 30.5.2015   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Kahan - Horní Bečva  

30.8. - 6.9.2015      rekondiční pobyt pro osoby ZTP/P, vozíčkáře v  zařízení DUO - Horní Bečva                               
23.9. - 30.9.2015     rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené na Jelenovské u Valašských Klobouk
                         
Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu.


V sociálně aktivizačních službách organizujeme pravidelné kondiční cvičení v prostorách kontaktního centra organizace, rehabilitační cvičení a plavání v bazénu. Cvičení a plavání je určeno pro všechny generace a je prováděno pod odborným vedením. Další aktivitou jsou rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře,které se konají každoročně v bezbariérových střediscích v různých koutech naší republiky. Aktivizační služby zároveň zahrnují zájmové a vzdělávací aktivity, podporu sociálních dovedností.


AKTIVITY V ROCE 2015 

Pravidelné akce, konající se celoročně:

rekondičně rehabilitační cvičení: 9.30 - 10.30 hod., každé pondělí - cvičíme v prostorách Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín

rekondičně rehabilitační cvičení a plavání v bazénu: 15.00 - 16.00 hod., každý čtvrtek v areálu nemocnice Tomáše Bati, budova léčebny dlouhodobě nemocných Zlín

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou sudou středu v prostorách STP Zlín
Tvořivá dopoledne budou představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet.

aktivizační trénování paměti:  10.25 - 12.00 hod. každé liché pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín vyjma letních měsíců červenec - záříJednorázové akce:
návštěvy divadla, výstav, zámků, turistické výlety, výlety lodí, sportovní aktivity, vzdělávací semináře, besedy

leden:
- zahájení rekondičně rehabilitačního cvičení a plavání, zahájení lekcí aktivizačního trénování paměti, lekcí           terapeutických činností 

únor: 
- odborné přednášky
- navázání další spolupráce s organizací UNICEF 

březen:
- 4.3.2015 od 10.00 hod. v prostorách organizace STP na Jižních Svazích -  beseda o cestování "Nový Zéland" 

duben: 
 - 29.4.2015 od 10.00 hod. v prostorách organizace STP na Jižních Svazích  - výstava výrobků představující        nové tvůrčí techniky ze setkání uživatelů našich služeb
- besedování při harmonice "Předmájové posezení s písničkou" - posezení v prostorách Střediska pro seniory na      Podhoří Zlín 
- návštěva Knihovny v 15. budově továrního areálu - organizovaná prohlídka, přednáška 
 
květen: 
- 23.5. - 30.5.2015 - rekondičně rehabilitační pobyt v zařízení Kahan Horní Bečva - tělesně postižení 
- divadelní přestavení dle nabídky Městského divadla Zlín
- prohlídka muzea ve Zlíně - 14/15 budova továrního areálu

červen
- zájezd do termálních lázní
- prohlídka zámku a muzea Napajedla 

červenec: 
- návštěva hradu a hájenky Malenovice

srpen: 
- filmová projekce v prostorách organizace STP na Jižních Svazích 
- 30.8. - 6.9.2015 - rekondičně rehabilitační pobyt v zařízení DUO Horní Bečva - ZTP/P vozíčkáři  

září:
- 23.9. - 30.9.2015 - rekondičně rehabilitační pobyt v zařízení Jelenovská u Valašských Klobouk
- tematicky zaměřená akce "Trasa ptačích krmítek a budek" v Luhačovicích 

říjen:
- výstava ručních prací v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy - 14. budova Baťova institutu Zlín -                 prezentace výrobků z lekcí tvořivého dopoledne 
- návštěva zámku Lešná Zlín 

listopad:
"Vánoční besedování při harmonice a písničce" v prostorách Střediska pro seniory na Podhoří Zlín

prosinec: 
ukončení roku s Mikulášem v prostorách organizace STP na Jižních Svazích Zlín

Termíny všech akcí a další naplánované aktivity budou včas upřesněny. KONDIČNÍ CVIČENÍ V ROCE 2015
probíhá každé pondělí v uvedených dnech v přízemí domu v prostorách Svazu tělesně postižených 
Podlesí IV/5348 Zlín (Jižní Svahy) od 9.30 hodin

5.1., 12.1., 19.1., 26.1.
2.2., 9.2., 16.2., 23.2. 
2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3.
13.4., 20.4., 27.4.
4.5., 11.5., 18.5., 25.5.
1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6.
13.7., 20.7., 27.7.
3.8., 10.8., 17.8, 24.8., 31.8.
7.9., 14.9., 21.9.
5.10., 12.10., 19.10., 26.10.
2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11
7.12., 14.12., 21.12., 28.12.
Vezměte s sebou: pohodlné oblečení a dobrou náladu 
Informace poskytneme na telefonu: 728 869 609
Srdečně Vás zveme.Aktivizační trénování paměti
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Zlín, Podlesí IV/5348/B, Zlín
termíny: každé liché pondělí od ledna do prosince 2015 s výjimkou letních prázdnin  proběhnou lekce v dopoledních hodinách
od 10.20 hod. 
Vezměte s sebou: brýle, tužku a klidnou mysl
Na setkání se těší: Mgr. Jitka Stuchlíková - lektorka 
Srdečně Vás zveme - informace 728 869 609 


Terapeutické činnosti
Tvořivá dopoledne budou postupně představovat nové techniky přizpůsobené tak, abyste si je mohli vyzkoušet. 
Naučíte se vytvářet různé předměty z jednoduchých, finančně dostupných materiálů, jak k dekoraci bytů, tak k různým příležitostem. 
Lekce se konají každou sudou středu od 9.00 do 11.00 hod.  v prostorách organizace STP Jižní Svahy Zlín. 

Všechny akce konající se v prostorách organizace Svaz tělesně postižených Zlín jsou vhodné pro vozíčkáře - bezbariérové prostředí. 
P o z v á n k yNaše organizace srdečně zve na 
TAKOVOU MALOU JARNÍ INSPIRACI VE MĚSTĚ
k vidění i ke koupi budou předměty představující nové tvůrčí techniky 
ze setkání uživatelů našich služeb
kdy:         29.4.2015
v kolik:    od 10.00 - 16.00 hod. 
kde:        Podlesí IV/5348/B Zlín, Jižní Svahy (přízemí domu)
Vstup volný


Okresní organizace Zlín vás srdečně zve na
cestopisnou besedu o Novém Zélandu
kdy:        4.3.2015
v kolik:    v 10.00 hod.
kde:        Podlesí IV/5348/B Zlín, Jižní Svahy (přízemí domu)

Přijměte pozvání do čarovné země, kde voda průzračná jak křišťál stále teče z hor 
do kohoutků bez úprav, do země nejčistší přírody i charakterů. 
Se svými zážitky z cest nás přijde seznámit Mgr. Blažena Šůstková.
Vstup volný    


POZVÁNKY NA KREATIVNÍ STŘEDY 

Tvořit začínáme vždy od 9.00 hod. v kontaktním centru Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Jižní Svahy Zlín


18.11.2015          Vánoční ladění  -  výroba věnce na vstupní dveře 

4.11.2015            Výstava drobných radostí

21.10.2015          Podzimní věnec s makovou panenkou 

7.10.2015           Tvoření technikou origami - skládání z papíru  (jeřáb, vlaštovka.....a jiné drobné 

                          dekorace k zavěšení do prostoru)   

23.9.2015           Podzimní květohrátky - příprava aranžmá do misek, talířů, košíčků....      

9.9.2015             Malování hedvábné šály      

26.8.2015           Zdobení dřevěných bedýnek technikou decoupage aneb kouzlení s ubrousky 

12.8.2015           Malování hedvábných šátků

29.7.2015           Hedvábné malování - první tahy štětcem pro první dílko

15.7.2015           Výroba věnečků z papíru

1.7.2015             Dekorace laděné prázdninami

17.6.2015           Dekorace věnce pro zahradnici

3.6.2015             Výroba originálních květin z krepového papíru

27.5.2015           Letní inspirace - rozverné květináče

6.5.2015             Dekorace z krajky a papíru

22.4.2015           Papírové dekorace k zavěšení do prostoru 

8.4.2015             Kouzlení s papírem - krajková jablíčka

25.3.2015           Zdobení kraslic netradiční technikou

11.3.2015           Velikonoční inspirace - Vejce s vyšívaným "kabátkem"

18.2.2015           Kouzlení s papírem - recyklace pohlednic

4.2.2015             Výroba přání z papíru

21.1.2015           Batikování - barevné inspirace pro hedvábí 

     

                

Kalendář aktivit 2014
 
Poskytování sociálně aktivizačních služeb  pro současné i bývalé občany statutárního města Zlína je podporováno neinvestiční dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína, Fondu zdraví statutárního města Zlína a Sociálního fondu Zlínského kraje. 
Děkujeme za přispění finanční dotací a umožnění realizovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  


Děkujeme za přispění finanční dotací 

Odboru sociálních věcí města Otrokovic 
Odboru sociálních věcí města Napajedel  
Odboru sociálních věcí města Valašské Klobouky,
které nám pomohly při snaze o přidělení dotace a umožnily realizovat sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory i provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. 


Rekondiční pobyty:
 
17.5. - 24.5. 2014     rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Kahan - Horní Bečva  
                                
13.9. - 20.9. 2014     rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené na Jelenovské u Valašských Klobouk
                         
 7.9. - 14.9. 2014      rekondiční pobyt pro osoby ZTP/P, vozíčkáře v  zařízení DUO - Horní Bečva

V sociálně aktivizačních službách organizujeme pravidelné kondiční cvičení v prostorách kontaktního centra organizace, rehabilitační cvičení a plavání v bazénu. Cvičení a plavání je určeno pro všechny generace a je prováděno pod odborným vedením. Další aktivitou jsou rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře,které se konají každoročně v bezbariérových střediscích v různých koutech naší republiky. Aktivizační služby zároveň zahrnují zájmové a vzdělávací ativity, podporu sociálních dovedností.

 

Děkujeme Sociálnímu odboru Zlínského kraje, který nám umožnil provádět tyto aktivity tím, že nám byla přidělena dotace.
Kalendář aktivit v roce 2014PROJEKT „ŠANCE NA AKTIVNÍ ŽIVOT“ POKRAČUJE

Projekt „Šance na aktivní život“ vstoupil do své druhé poloviny. V našem regionu o něj projevilo zájem 35 osob, z nichž 23 se stalo našimi klienty. Po celý rok probíhaly různé aktivity, jejichž cílem bylo motivování klientů a zvýšení jejich možností uplatnění na trhu práce, na němž to obzvláště osoby se zdravotním postižením nemají jednoduché. Připravili jsme čtyři semináře na témata: Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Pracovní činnosti a duševní hygiena, Příprava na výběrové řízení, Komunikační a administrativní dovednosti, plus jednu besedu na téma Pracovní zkušenosti se zaměstnanými klienty. Semináře byly vedeny odborníky, a klienti si na nich mohli ověřit, že zvýšením svých znalostí a dovedností se jim zvyšuje šance najít vhodné zaměstnání. Klienti také hodně využívali poradenství a konzultací s koordinátory projektu, např. při sestavování CV, motivačních dopisů, využívali PC k registraci na portálech agentur práce. Manažeři a koordinátoři po celou dobu vyhledávali nabídky práce, které by byly vhodné k uplatnění jejich klientů, a aktivně oslovovali potenciální zaměstnavatele, které seznamovali s podmínkami a výhodami zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Od srpna byly možnosti získání zaměstnání klientů rozšířeny o konzultace s pracovnicí agentury práce Marlin s.r.o. Dosud se nám povedlo zaměstnat celkem 7  klientů. Nyní probíhá pracovní a bilanční diagnostika a rekvalifikační kurzy klientů, které rovněž zvýší možnosti jejich uplatnění na trhu práce. 

Tento projekt č. CZ.1.04/2.1.01/91.00247 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Pravidelné akce, konající se celoročně:

rekondičně rehabilitační cvičení: 9.30 - 10.20 hod., každé pondělí - cvičíme v kontaktním centru Svazu tělesně postižených Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín

rekondičně rehabilitační cvičení a plavání v bazénu: 15.00 - 16.00 hod., každý čtvrtek v areálu nemocnice Tomáše Bati, budova léčebny dlouhodobě nemocných  Zlín

terapeutické činnosti: 9.00 - 11.00 hod. každou lichou středu v prostorách STP Zlín

aktivizační trénování paměti:  10.25 - 12.00 hod. a  13.00 - 14.40 hod., každé sudé pondělí v prostorách Svazu tělesně postižených Zlín vyjma letních měsíců červenec - září. Jednorázové akce:
návštěvy divadla, výstav, zámků, turistické výlety, výlety lodí, sportovní aktivity, vzdělávací semináře, besedy

leden:
zahájení rekondičně rehabilitačního cvičení a plavání, zahájení lekcí aktivizačního trénování paměti, pracovních terapií

únor: 
odborné přednášky, beseda na téma Pracovní zkušenosti osob se zdravotním postižením se zaměstnavatelem

březen:
seminář administrativních dovedností, Výstava drobných radostí  a 1. minibazárek textilu v prostorách kontaktního centra STP Zlín

duben: 
"Předmájové posezení s písničkou a harmonikou" na Broučkově ulici - Zlín, návštěva Muzea a Krajské knihovny - Baťův institut budova č. 14, 15 Zlín

květen: 
rehabilitační zájezd do termálních lázní Rajecké Teplice, návštěva divadelního představení  My Fair Lady - Městské divadlo Zlín 

červen: 
tematicky zaměřená akce - výstava, návštěva zámku Kroměříž, turistická a kulturní akce - návštěva Luhačovic, návštěva Luhačovického muzea Zálesí

červenec: 
výlet lodí po Moravě, návštěva hradu a muzea Malenovice

srpen: 
filmová projekce - cestování po Jihoafrické republice, beseda - v kontaktním centru STP Zlín

září:
rekondičně rehabilitační pobyty, beseda o cestování po Austrálii, Novém Zélandu, seminář 

říjen:
výstava ručních prací v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy - 14. budova Baťova institutu Zlín - prezentace výrobků z ergoterapií, zájezd do termálních lázní, kurz gastronomie - studená kuchyně

listopad:
beseda na téma Čajová kultura, kurz základy obsluhy osobního počítače

prosinec: 
ukončení roku s Mikulášem, "Vánoční besedování při harmonice a písničce"

Termíny všech akcí budou včas upřesněny. 


Aktivizační trénování paměti
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Zlín, Podlesí IV/5348/B, Zlín
termíny: každé sudé pondělí od měsíce ledna do června 2014 proběhnou lekce v dopoledních a odpoledních hodinách
od 10.20 a 13.00 hod. 
Vezměte s sebou: brýle, tužku a klidnou mysl
Na setkání se těší: Mgr. Jitka Stuchlíková - lektorka 
Srdečně Vás zveme - informace 728 869 609 
Termíny podzimních seminářů budou včas upřesněny. 


P o z v á n k a 

Program: Výstava drobných radostí ve Zlíně
Zveme vás na výstavu prací klientů naší organizace . K vidění, případně ke koupi budou :
předměty ke sváteční výzdobě podzimních a zimních dnů, dárky praktické i ,,jen tak,, pro radost a panenky vyrobené pro UNICEF .
kdy: 16.10.2014
kde: Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
       5. NP - budova 14 továrního areálu Svit
Přijďte si vybrat nebo se inspirovat. Všechny vás srdečně zveme .


P o z v á n k a
Program:  návštěva výstavy sběratelských panenek ve Zlíně 
pozvánka je určena všem zájemcům o historické panenky, medvídky, postýlky, kolébky, kočárky ...a další věci 
Průvodce a komentář k výstavě zajištěn. 
kdy:  4.9.2014, sraz v 9.00 hod.
kde: 14/15 Baťův institut (sál B), Budova 15 Továrního areálu ve Zlíně 
Sraz všech zájemců bude v 8.55 hod. u 15. budovy továrního areálu. 


Pozvánka 
Zveme všechny zájemce na turistickou poznávací akci "Trasa ptačích krmítek a budek v Luhačovicích".
Program: 
- Seznámíme se s autory kachních budek a ptačích artefaktů v Galerii ptačích objektů na jezírku Marion a říčce Šťávnici
- Navštívíme  Muzeum luhačovického Zálesí - centrum poznávání historie a kulturní tradice v okolí Luhačovic 
kdy: 29.5.2014 v  odjezd z autobusového nádraží v 8.35 hod. (ze stanoviště č. 44) ve Zlíně
kde: Luhačovice 
Sraz všech účastníků bude na autobusovém nádraží ve Zlíně 5 minut před odjezdem. 
Kroužky ručních prací v roce 2014
Cíl: umožnění kontaktu se společenským prostředím, aktivizace schopností a dovedností klientů, rozvoj motorických funkcí, podpora sebevědomí, radost z vytvoření rukodělného výrobku. Vyrábíme drobné dekorační a užitkové předměty, dárkové předměty, přání, výrobky z textilu, papíru, přírodnin apod. 

P o z v á n k y 

Kreativní dílnička na téma "Dokončení práce na panenkách pro UNICEF a příprava na jejich odeslání"
Poslední úpravy a dokončení panenek. Příprava na jejich odeslání na benefiční aukci panenek do Prahy.
kdy: 12.11.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín - Jižní Svahy


Kreativní dílnička na téma"Dekorace na podzimní dny-Výroba věnečků"
Budeme pracovat s různými přírodními materiály, látkami, stuhami a tavnou pistolí.
kdy: 29.10.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín - Jižní SvahyKreativní dílnička na téma "Výroba andělíčků"
Budeme pracovat s krajkou, provázkem, řetízkem a tavnou pistolí.
kdy: 15.10.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy
Kreativní dílnička na téma "Výroba obalů na záznamníkové bločky"
Budeme pracovat s plstí, ovčím rounem, kůží, kovovými nýty a lepidlem.
kdy: 8.10.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní SvahyKreativní dílnička na téma "Výroba drobných dekoračních předmětů"
Budeme pracovat s kolíčky, barvami, textilním materiálem.
kdy: 17.9.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy
Kreativní dílnička na téma "Zápichy do květináče z makovic"
Budeme pracovat s makovicemi, lepidlem, látkami a různým přírodním materiálem.
kdy: 10.9.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní SvahyKreativní dílnička na téma "Výroba makových panenek"
Budeme pracovat s makovicemi, mákem, látkami, lepidlem a provázkem.
kdy: 27.8.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní SvahyKreativní dílnička na téma "Letní inspirace"
Budeme pracovat s různým přírodním a dekoračním materiálem.
kdy: 13.8. od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy

Kreativní dílnička na téma "Drobnosti z textilu"
Budeme pracovat s různým textilním materiálem a barvami na textil.
kdy: 30.7.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy

Kreativní dílnička na téma "Textilní drobnosti pro radost"
Budeme pracovat s látkami a dalšími materiály.
kdy: 16.7.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy


Kreativní dílnička na téma "Adoptuj panenku, zachráníš dítě"
Budeme pokračovat v práci na výrobě panenek, kterou jsme začali v květnu.
kdy: 2.7.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy 

Kreativní dílnička na téma "Výroba textilních dekorací"
Budeme pracovat s látkami a různými druhy textilních materiálů.
kdy: 18.6.2014 od 9.00 hodin
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy


Kreativní dílnička na téma "Výroba panenek pro UNICEF - Adoptuj panenku a zachráníš dítě"
Budeme pracovat s látkami, vatovou výplní, šitím ručním i na šicím stroji.
kdy: 21.5.2014 a 4.6.2014 od 9.00 hod. ¨
kde: Svaz tělesně postižených v ˇCR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy

Kreativní dílnička na téma "Kouzlo vlněného rouna"
Budeme vyrábět plstěné zápichy do květináčů.
kdy: 7.5.2014 od 9.00 hod.
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy 

Kreativní dílnička na téma "Velikonoční inspirace - kraslice a sváteční výzdoba"
Budeme pracovat s vyfouknutými skořápkami (barvení, škrabání, háčkování), výzdobou z rozkvetlých větviček a různých přírodnin.
kdy: 16.4.2014 od 9.00 hod. 
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy


Kreativní dílnička na téma "Jaro a Velikonoce"
Budeme vyrábět z vrbového proutí pomlázky, věnečky, ubrouskovou techniku na skleničky s velikonoční tematikou.
kdy: 26.3.2014 od 9.00 hod. 
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy


Kreativní dílnička  na téma "Velikonoční dekorace" 
Budeme vyrábět plátěné ubrousky a pytlíčky s obrázky, aplikovanými ubrouskovou technikou s velikonoční tematikou.
kdy: 19.3.2014 od 9.00 hod.
kde: Svaz tělesně postižených ve ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy

Kreativní dílnička na téma "Výroba netradiční kabelky nebo pouzdra na laptop technikou skládání prvků"
Budeme pracovat s papírem (barevným balicím nebo letáky), špendlíky, sešívání jehlou a nití.
kdy: 5.3.2014 od 9.00 hod. 
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy 


Kreativní dílnička na téma "Věnečky z netradičních surovin" 
Budeme pracovat s polystyrenovými polotovary věnečků, kořením, těstovinami, luštěninami, tavnou pistolí. 
kdy: 19.2. a 4.2.2014 od 9.00 hod.
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy


Kreativní dílnička na téma "Krabičkové variace - výroba krabiček"
Budeme pracovat s kartonovými krabičkami a dekorativními látkami.
kdy: 22.1.2014 od 9.00 hod. ¨
kde: Svaz tělesně postižených v ČR, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní Svahy 

Kalendář aktivit v roce 2013
 
Poskytování sociálně aktivizačních služeb  pro současné i bývalé občany statutárního města Zlína je podporováno neinvestiční dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína, Fondu zdraví statutárního města Zlína a Sociálního fondu Zlínského kraje. 
Děkujeme za přispění finanční dotací a umožnění realizovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  


Děkujeme za přispění finanční dotací 

Odboru sociálních věcí města Otrokovic 
Odboru sociálních věcí města Napajedel  
Odboru sociálních věcí města Valašské Klobouky,
které nám pomohly při snaze o přidělení dotace a umožnily realizovat sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory i provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 
Rekondiční pobyty:
 
25.5. - 1.6.2013   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Kahan - Horní Bečva  
                                
24.8. - 31.8.2013   rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené na Jelenovské u Valašských Klobouk
                         
 
1.9. - 8.9.2013     rekondiční pobyt pro osoby ZTP/P, vozíčkáře v  zařízení DUO - Horní Bečva
  V sociálně aktivizačních službách organizujeme pravidelné kondiční cvičení v prostorách kontaktního centra organizace, rehabilitační cvičení a plavání v bazénu. Cvičení a plavání je určeno pro všechny generace a je prováděno pod odborným vedením. Další aktivitou jsou rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře,které se konají každoročně v bezbariérových střediscích v různých koutech naší republiky. Aktivizační služby zároveň zahrnují zájmové a vzdělávací ativity, podporu sociálních dovedností.
 

Děkujeme Sociálnímu odboru Zlínského kraje, který nám umožnil provádět tyto aktivity tím, že nám byla přidělena dotace. 
 
 
 
AKTIVITY V ROCE 2013


Zveme Vás na tématicky poznávací akci: 
návštěvu zámku a galerie ve Vizovicích, která se uskuteční dne 28.11.2013 od 13.00 hod.  
Průvodce k prohlídce zajištěn. 
Sraz účastníků v 11.00 hod. na vlakovém nádraží ve Zlíně nebo v 12.45 u zámku ve Vizovicích. 
Těšíme se na Vaši účast. 


Zveme všechny zájemce na organizovanou prohlídku
 muzea, galerie a knihovny Františka Bartoše v nových prostorách Baťova institutu ve Zlíně 
(komentář k prohlídce zajištěn)
Program: exkurze do muzea, galerie a knihovny, které se nachází nyní v rekonstruovaných budovách číslo 14 a 15 v bývalých továrních halách

Kdy:  29.10. 2014 od 9.00 hod. 
Kde:  14/15 budova továrního areálu Zlín
Těšíme se na Vaši účast. 


 
AKTIVIZAČNÍ  TRÉNOVÁNÍ  PAMĚTI 
Pro zvýšený zájem jsme nově zařadili další kurzy trénování paměti na pondělní odpoledne vždy od  10.15 a 13.00 hod. 
Datum konání:  21.10., 11.11., 25.11., 9.12.2013
Srdečně Vás zveme - informace 728 869 609
AKTIVIZAČNÍ  TRÉNOVÁNÍ  PAMĚTI  
bude probíhat každých 14 dnů vždy v pondělí. 

První  lekce začíná  dne  7. října  od 10.15 hod.  -  kontaktní centrum Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín - Jižní Svahy.
Termíny následující: 21.10., 11.11., 25.11., 9.12. 
Vezměte s sebou:  brýle, tužku a dobrou náladu
Na setkání se těší: Mgr. Jitka Stuchlíková - lektorka 
Srdečně Vás zveme - informace 728 869 609  Připravujeme:

Výstavu ručních prací z naší kreativní dílny, která se bude konat dne 18.10. od 10.00 hod. v kontaktním centru STP Podlesí  IV/5348/B  ve Zlíně  /Jižní Svahy/. 

 


 

Plavba po Baťově kanálu
tématický výlet lodí Morava - trasa Otrokovice - Napajedla
termín: 20.7.2013,  odjezd: 13.00 hod.
kde:     nástupní místo je přístaviště v Otrokovicích /sraz zájemců ve 12.00 hod.
           na zastávce MHD Otrokovice - Hurdisovy domy nebo u přístaviště v 12.45 hod./ 
 
Šance pro osoby zdravotně postižené a znevýhodněné

 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s, okresní organizace Hodonín zahájil v únoru 2013 v regionu Zlín realizaci projektu „Šance na aktivní život“. Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením (OZP) a klientům přispěje k získání nebo udržení pracovního místa. V rámci projektu budou probíhat tyto aktivity – motivace a aktivizace cílové skupiny, mapování pracovních možností a předpokladů, bilanční diagnostika, rekvalifikace klientů, rozvoj a nácvik pracovních dovedností, umístění klientů na pracovní místa, práce se zaměstnavateli a po celou dobu budou mít klienti k dispozici poradenství a individuální podporu, možnost využití počítače např. pro vyhledávání zaměstnání, informací, zpracování CV. Projekt probíhá do ledna 2015. Našim cílem je nejen zvýšení zaměstnatelnosti, ale také integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na těchto kontaktech:

Alena Merhautová, STP v ČR, o.s., okresní organizace Zlín,  Podlesí IV/5348, Zlín 5

telefon: 728 869 609, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Podrobnější informace zjistíte v příloze letáku "Šance na aktivní život" zde na našich webových stránkách.

 

 

 

 
 
 
  SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI V ROCE 2013


Kreativní dílnička v následujících středečních dnech bude věnována přípravě na vánoční období

dne 16.10. - téma "Ubrousková technika - výroba voňavých pytlíčků"
dne 13.11. - téma "Suchá vazba - výroba vánočních věnců"
dne 27.11. - téma "Vánoční dekorace - vyrábění zvonečků a hřebíčkových panáčků"
dne 11.12. - téma "Adventní čas - dárky na poslední chvíli" 

začínáme vždy od 9.00 hod., materiál pro práci bude zajištěn.
Přijďte si vyrobit drobný dárek pro radost.  Srdečně všechny zveme. Zveme všechny příznivce kreativního tvoření do kroužku dovedných rukou.  Dne 2.10.  budeme vyrábět panenky z textilních materiálů a plsti. 
Začínáme od 9.00 hod. v kontaktním centru STP Zlín - Jižní Svahy.
Materiál pro práci je zajištěn. Srdečně Vás zveme. 


Středeční kroužek dovedných rukou navazuje dalším setkáním na téma: 
Podzimní inspirace z darů přírody a textilních materiálů 
kdy: 18. a 25.9.2013 od 9.00 hod. na Jižních Svazích Podlesí 5348/B ve Zlíně
Materiál pro práci je zajištěn. 
Všechny zájemce srdečně zveme. 


Zveme všechny zájemce na další tvoření z textilu.
téma:  výroba pohádkových bytostí  z textilního materiálu
kdy:     4. 9. 2013 od 9.00 hod. na Jižních Svazích, Podlesí IV/5348, Zlín
Těšíme se na Vaši účast. 


Setkání příznivců kreativního tvoření se uskuteční dne 21.8.2013 od 9.00 hod., v kontaktním centru na Podlesí IV/5348, Jižní Svahy - Zlín.
Budeme vytvářet pozvánky na blížící se den otevřených dveří organizace Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - prezentaci výrobků a činnosti.
Materiál pro práci je zajištěn.
Všechny zájemce srdečně zveme.  Zveme všechny zájemce pro vyplnění volné chvíle do kroužku dovedných rukou. 
Přijďte mezi nás nalézt inspiraci, vymyslet dekoraci či ušít si nějakou maličkost pro radost. 
Téma:  Letní tvoření s textilem
Kdy:  7.8.2013 od 9.00 hod. 
Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B, Jižní Svahy - Zlín
Budeme rádi za Vaši účast. 

Středeční kroužek dovedných rukou navazuje na téma Letní inspirace - zapichovátka do květináčů.
Kdy:  24.7.2013 od 9.00 hod.
Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B, Zlín - Jižní Svahy
Těšíme se na Vaši účast.

 
Další setkání zájemců kreativního tvoření se koná dne 10.7.2013 od  9.00 hod., na Podlesí IV/5348, Jižní Svahy Zlín. Téma středečního dopoledne:  Letní inspirace - hrátky s textilním materiálem.
Všechny Vás srdečně zveme. 


 
Zveme Vás na středeční kroužek dovedných rukou, zhotovíme si  zapichovátka do květináčů ve tvaru panáčků např. zahradníka, kominíka, kuchaře...Pracujeme s textilním materiálem, motouzem z přírodních materiálů, dřevěnou špejlí a barvami. Šablony a materiál  pro práci jsou zajištěny. 
Kdy:  26.6.2013 od 9.00 hod.
Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B
        Zlín - Jižní Svahy
Přijďte mezi nás. 


 
Setkání příznivců kreativního tvoření se uskuteční dne 12.6.2013 od 9.00 hod.
v kontaktním centru Svazu tělesně postižených ve Zlíně, Podlesí IV/5348/B - Jižní Svahy.
Téma středečního dne je  Plstění a textilní dovednosti.
Budeme pracovat s ovčím rounem, textilním materiálem a nýtky. Potřebný materiál pro práci je zajištěn.
Těšíme se na Vaši účast.
 
 
Zveme všechny zájemce na kreativní tvoření v závěru měsíce května.
Téma: výroba postaviček z textilu
Kdy:   29.5.2013  od 9.00 hod.
Kde:   Svaz tělesně postižených, Podlesí I/5348/B
         Zlín - Jižní Svahy
Těšíme se na Vaši účast.
 
 
Další setkání příznivců kreativního středečního tvoření je naplánované v polovině měsíce května.
Téma: "Hravé ruce - výroba pohádkových postaviček - čarodějnice"
Kdy:    15.5.2013 od 9.00 hod.
Kde:   Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B
         Zlín 5 - Jižní Svahy
Přijďte mezi nás.
 
 
 
 
Pozvánka
Zveme všechny zájemce na organizovaný tématický výlet s exkurzí do hřebčína a  prohlídku zámku v Napajedlích.
 
Kdy: 7.5.2013 od 11.00 hod. /sraz u vstupní budovy s pokladnami u  hřebčína/
Kde: Zámecká ulice 582, Napajedla
 
Odjezd z autobusového nádraží ve Zlíně v  10.00 hod z nástupiště č. 28.
 
 
 
 
Pozvánka
Dne 29.4.2013  se uskuteční klubové setkání členů, rodinných příslušníků, příznivců a přátel organizace Svazu tělesně postižených ve Zlíně. 

Místo konání : kavárna "Picaso" na Broučkově ulici

Čas konání:    od 14.00 hod. 

Hudební program s doprovodem harmoniky zajištěn.

Všechny zájemce srdečně zveme.

 
 
 
 
Zveme Vás na středeční kroužek dovedných rukou, budeme vyrábět z textilního materiálu tentokrát postavy pohádkové - čarodějnice.
Kdy:  24.4.2013 od 9.00 hod.
Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B, Zlín 5 - Jižní Svahy
Vybavení a potřebný materiál je zajištěn.
Všechny zájemce srdečně zveme.

 
 
 
 
 
Další setkání příznivců kreativního tvoření je naplánovanáno na středu dne 10.4.2013.
Budeme pokračovat ve vytváření dekoračních postaviček z textilu a vytvářet doplňky pro hezké stolování.
Téma: Dekorační postavičky z textilu a doplňky pro hezké stolování
Kdy: 17.4.2013  od 9.00 hod.
Kde: Svaz tělesně postižených, Podlesí IV 5348
Vybavení a materiál pro práci je zajištěn.
Všechny zájemce srdečně zveme.


 
Zveme všechny zájemce na další setkání v terapeutických dílničkách. Budeme pracovat s textilním materiálem, knoflíky, nitěmi, textilní výplní. 
Téma: Hrátky s textilem - výroba čarodějnic
Kdy:  3.4.2013 od 9.00 hod.
Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín
Materiál pro práci je zajištěn. 
Všechny zájemce srdečně zveme. 
 

 
Generacemi uznávané tradiční rituály nás baví bez ohledu na vyznání, ale jedno je jisté - s Velikonocemi příchází jaro, slunce, kytky. Taky se na Velikonoce zase těšíte?
Letošní jaro obohatíme o pár nových nápadů, přijďte mezi nás.
Téma:  Velikonoční tradice v našem pojetí
Kdy:     27.3.2013  od 9.00 hod.
Kde:     Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348
          Zlín 5 - Jižní Svahy
Vybavení a materiál pro práci je zajištěn.
Všechny zájemce srdečně zveme.
 
 
 
Zveme Vás na další setkání  nazvané "Velikonoční tvoření".
Nejjednodušší, nejlacinější, ale kupodivu zároveň i nejhezčí dekorace jsou z papíru nebo ze zbytků látek. Do jejich přípravy se můžete zapojit i vy.
Kdy: 20.3.2013
Kde: Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín 5
Vybavení a materiál pro práci je zajištěn.
Těšíme se na Vaši účast.
 
 
 
První sluneční paprsky dávají jasně na vědomí, že se blíží čas barev, vůní a probouzející se přírody.
Kousek jara Vám přinášíme i v našem centru, protože si můžete přijít vytvořit barevné jarní a velikonoční dekorace. 
Téma:  Čas probouzející se přírody 
Kdy:     13.3.2013 od 9.00 hod.
Kde:    Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín 5
Těšíme se na Vaši účast.
 
 
 
 Zveme všechny zájemce na předvelikonoční inspirativní dopoledne, ve kterém si můžete vyrobit originální přání k blížícím se svátkům jara.
Kdy:  6.3.2013  od 9.00 hod.
Kde:  Svaz tělesně postižených , Podlesí IV/5348, Zlín 5
Vybavení a materiál pro práci je zajištěn.
Těšíme se na Vaši účast.
 
 
 
Vítejte do světa drátků, nechte se inspirovat, okouzlit, pohltit...
Drátkování a korálkování - způsob jak si lze jednoduše vyrobit nejrůznější dekorace.
Zveme všechny příznivce tvoření na další setkání.
 
Kdy: 13.2. a  20.2.2013   od 9.00 hod.
Kde: kontaktní centrum Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín 5
Vybavení a materiál pro práci s technikou drátkování jsou zajištěny.
Každé tvoření přináší vzrušení, radost a uspokojení. Přijďte mezi nás.
 
 
 
 
 
Setkání příznivců kreativních činností se uskuteční  dne 23.1.2013 od 9.00 hod.
 v kontaktním centru Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/ 5348 ve Zlíně.
 
Téma středečního dopoledne jsme nazvali "Dovednosti s klubíčkem".
Budeme pracovat s vlnou a textilem.
Přijďte mezi nás, těšíme se na spolupráci.
 
 
 
 
Zveme všechny zájemce na první lednové tvoření v terapeutických dílničkách.
Budeme pracovat s dřevěnými komponenty a akrylovými barvami.
Téma jsme nazvali "Malování na dřevo - kolíčkování"
 
Kdy:  9.1.2013  od 9.00 hod.
Kde:  kontaktní centrum Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B, Zlín
 
Budeme se těšit na Vaši účast.
 
 
 
 


 

KALENDÁŘ   AKTIVIT  V  ROCE  2012
 

Kalendář aktivit
 
Poskytování sociálně aktivizačních služeb  pro současné i bývalé občany statutárního města Zlína je podporováno neinvestiční dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína, Fondu zdraví statutárního města Zlína a Sociálního fondu Zlínského kraje. 
Děkujeme za přispění finanční dotací a umožnění realizovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  

Děkujeme za přispění finanční dotací Odboru sociálních věcí města Otrokovice, Odboru sociálních věcí města Napajedel,  Odboru sociálních věcí města Valašské Klobouky, které nám pomohly při snaze o přidělení dotace a umožnily realizovat sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory i provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. 
 
 
 
Rekondiční pobyty:
 
26.5. - 2.6.2012  rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené v zařízení Kahan - Horní Bečva  
 
1.9. - 8.9.2012    rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené na Jelenovské u Valašských Klobouk
Tento projekt je podporován dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje.
 
21. - 28.10.2012  rekondiční pobyt pro osoby ZTP/P, zařízení Kahan - Horní Bečva
 

 V sociálně aktivizačních službách organizujeme pravidelné plavání, cvičení v bazénu, rehabilitační cvičení, která jsou realizována v průběhu celého roku.  Cvičení a plavání je určeno pro všechny generace a je prováděno pod odborným vedením. Další aktivitou jsou rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře,které se konají každoročně v bezbariérových střediscích v různých koutech naší republiky. Aktivizační služby zároveň zahrnují zájmové a vzdělávací ativity, podporu sociálních dovedností.

Děkujeme Sociálnímu odboru Zlínského kraje, který nám umožnil provádět tyto aktivity tím, že nám byla přidělena dotace.
Projekty:
 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. zahájil v květnu 2010 realizaci projektu "Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením", který je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a cílové skupině osob se zdravotním postižením přispěje k získání nebo udržení pracovního místa.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
 
V případě, že se budete chtít do projektu zapojit nebo budete chtít zjistit podrobnější informace, kontaktujte:
Alenu Merhautovou, tel.: 728 869 609, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz
 


Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Vás zve na KURZY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO SENIORY
postupně realizované od 22.6. do 31.12.2012 v kontaktním centru Svazu tělesně postižených v ČR o.s. Okresní organizace Zlín na adrese Podlesí IV/5348. 

Kurzy jsou zaměřeny na 4 oblasti:
- využívání stávajících platebních médií
- optimálního zacházení s financemi
- rizika současného finančního systému
- internetového bankovnictví

Semináře jsou určeny pro osoby starší 50 let a jsou realizovány v rámci projektu
"Kurz finanční gramotnosti pro seniory"

Podrobnější informace Vám podá:
Alena Merhautová, telefon 728869609
e-mail: alena.merhautova@centrum.cz

Těšíme se na Vaši účast

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITY V ROCE 2012
 
 
Zveme Vás na poslední setkání v terapeutických dílničkách v tomto roce.
Budeme pracovat s různými materiály jako například sklo, barvy, ubrousky, modelovací drátky... dotvoříme poslední dárečky a dekorace k nadcházejícím svátkům vánočním.
 
Kreativní dílnička s názvem "Vánoční dekorace a dárečky"
Kdy:  19.12.2012 od 9.00 hod.
Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B, Zlín
Přijďte mezi nás.
 
 
 
 
 
 
 
Dne 12.12.2012 od 9.00 hod.  zveme všechny zájemce na setkání v terapeutických dílničkách.
Vánoční svátky patří k nejhezčím a nejoblíbenějším svátkům v roce. Zimní období nepřeje dlouhým procházkám, raději si užíváme tepla a pohody slavnostně vyzdobeného domova.
Kreativní dílničku jsme nazvali
 "Vánoce - nejkrásnější svátky v roce - slavnostně vyzdobený domov".
 
Přijďte si vyrobit zajímavé dekorace, ozdobit svícny a vyzkoušet pohádkově sněhové variace.
 
 
 
 
 
Pro velký zájem se po týdnu opět sejdeme v kreativní dílničce. Téma našeho tvoření nazveme "Voňavé dekorační drobnosti".
Skořice a hřebíček patří neodmyslitelně k Vánocům, jejich vůně má blahodárně uklidňující účinky.
Přijďte si vyrobit voňavé andílky.
Budeme pracovat s textilním materiálem, voňavým kořením např. skořicí, hřebíčkem, badyánem... a dekoračními drátky.
Kdy: 28.11.2012
Kde: Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní svahy
Všechny zájemce srdečně zveme.
 
 
 
 
Další setkání příznivců kreativní dílničky je naplánováno na 21.11.2012 od 9.00 hod. opět v našem kontaktním centru na Podlesí IV/5348, Jižní svahy Zlín.
Nabídneme Vám spoustu prima nápadů na vlastnoručně vyrobené dárky a dekorace - tvořivé dopoledne jsme nazvali  "Inspirace pro hezké stolování - kořením provonění vánoční panáčci". 
Přijďte mezi nás, těšíme se na spolupráci.
 
 

Zveme Vás na další kreativní dílničku na téma "Drobnosti pro slavnost i všední den".

Vyzkoušíme si dvě výtvarné techniky - ubrouskovou techniku /výroba stojánků na svíčky/ a malování na sklo - windowcolor.

Kdy:  14.11.2012 od 9.00 hod. 

Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348

         Zlín 5 - Jižní svahy

Všechny zájemce srdečně zveme. 

 

 

 

 

 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Zlín

Vás srdečně zve na Kurz finanční gramotnosti pro seniory,

který se koná dne 13.11.2012 od 10.00 hod.

na adrese Podlesí IV/5348, Zlín 5 v kontaktním centru STP.

Obsah kurzu: 

 rizika současného finančního systému  /zaměření na rizika dostupnosti půjček, snadnosti nákupů vyšší finanční hodnoty formou podomního prodeje na různých zájezdech a akcích.../

Seminář je určen pro osoby starší 50 let  a je realizován v rámci projektu

"Kurzy finanční gramotnosti pro seniory".

Podrobnější informace Vám podá: Alena Merhautová, telefon: 728869609

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

 


 

Dne 6.11.2012 pořádáme tématický výlet do Vizovic.

Program: návštěva vánoční  výstavy v galerii vizovického zámku

                 možnost návštěvy zámku a zámecké zahrady

                 návštěva čokoládovny v areálu zámku

                 individuální prohlídka Štěpského dvora

 

Sraz všech účastníků bude v 9.00 hod. na autobusovém nádraží ve Zlíně

/nástupiště č. 52/.

Všechny zájemce srdečně zveme.

 

 

                       

 

Dne 31.10.2012 zveme všechny zájemce na setkání v terapeutických dílničkách.
Budeme pracovat s přírodními materiály,vyzkoušíme si různé výtvarné techniky - ubrouskovou techniku, malování na sklo.
Téma středečního dopoledne jsme nazvali "Podzimní dekorace".
Kdy:  31.10.2012 od 9.00 hod.
Kde: Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348
       Zlín 5 - Jižní svahy
Všechny Vás srdečně zveme.
 
 

 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Zlín

Vás srdečně zve na Kurz finanční gramotnosti pro seniory,

který se koná dne 23.10.2012 od 10.00 hod.

na adrese Podlesí IV/5348, Zlín 5 v kontaktním centru STP.

Obsah kurzu: 

                      využívání stávajích platebních médií /seznámení s používáním

platebních karet, elektronických peněženek, směnek..../

                      optimální zacházení s financemi - domácí účetnictví /seznámení

účastníků s praktikami vedení domácího účetnictví, seznámení s tím, co je pro rozhodování o způsobu spoření podstatné, např. úrok, vázanost prostředků, státní příspěvky, poplatky apod.

 

Seminář je určen pro osoby starší 50 let  a je realizován v rámci projektu

"Kurzy finanční gramotnosti pro seniory".

Podrobnější informace Vám podá: Alena Merhautová, telefon: 728869609

Těšíme se na Vaši účast.

 

  

Dne 17.10.2012 zveme všechny zájemce na kreativní dílničku na téma námořnická stylizace.

Budeme pracovat s dřevěnými komponenty, akrylovými barvami a ubrouskovou technikou. 

Kdy:  17.10.2012 od 9.00 hod.

Kde:  Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace, Podlesí IV/5348, 

         Zlín 5 - Jižní svahy

Těšíme se na Vaši účast.
Srdečně Vás všechny zveme na

               VÝSTAVU

ručních prací svých členů

výstava se koná

ve čtvrtek 4. října 2012 od 10.00 - 16.00 hodin

v přednáškovém sále

Muzea jihovýchodní Moravy

se sídlem v zámku ve Zlíně

/přes nádvoří zámku do prvního poschodí/
Dne 3.10.2012 zveme všechny zájemce na setkání v terapeutických dílničkách.

Budeme pracovat se dřevem a akrylovými barvami. 

Téma středečního kreativního dopoledne:  

"Barevné spínací kolíčky lahodící oku - zároveň praktičtí pomocníci

v domácnosti i kanceláři" 

Přijďte a uvidíte.

Kdy: 3.10.2012  od 9.00 hod. 

Kde: Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín - Jižní svahy 


Zveme Vás na další kreativní dílničku na téma

Brože a náramky z korálků - kategorie malých kouzel

Brože a korálky rozhodně nemusí být jen z českých granátů a dalších

vzácných kamenů, aby dodaly vašemu svršku ten správný šmrnc.

Není proto divu, že se staly módním hitem posledních let a jejich výroba

zábavou mnohých. Zkuste to podle našich návodů také.

Kdy:   19.9.2012  od 9.00 hod.

Kde:   Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348

           Zlín 5 - Jižní Svahy

 

 


Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Zlín Vás srdečně zve

na tématický výlet do Holešova

Program: návštěva nejnovější výstavy Josefa Lady za poslední roky v Česku

                                      "Josef Lada Holešov 2012"

Tři zámecké sály skýtají obrazy Josefa Lady, přičemž ve čtvrtém sále běží o slavném

rodákovi z Hrusic non stop dokument. Zastoupeny jsou také rané práce, které nejsou

často vystavovány. Poskytl je Památník národního písemnictví, který je partenerem

výstavy.

Kdy:    14.9.2012  /sraz v 9.30 hod. u zámku Holešov/

Kde:   zámek v Holešově

Odjezd z autobusového nádraží ve Zlíně v 8.20 hod., nástupiště č. 32.

Těšíme se na vaši účast.

 Další setkání příznivců kreativní dílničky tentokrát na téma hrátky s korálky se uskuteční 5.9.2012 od 9.00  hod. v kontaktním centru Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín.

Zvedly vám první dekoratérské úspěchy sebevědomí natolik, že byste ráda vyzkoušela něco obtížnějšího? Připravíme si korálky v několika barvách ...

Zveme všechny k vytváření drobných dárků z korálků.

 Opět Vás zveme na setkání v terapeutických dílničkách, které se uskuteční dne 22.8.2012 od 9.00 hod.

v našem kontaktním centru Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín - Jižní svahy.

Budeme vytvářet dekorativní a zároveň užitečné předměty z papíru, využijeme techniku pletení, skládání, lepení.

Přijďte mezi nás, těšíme se na spolupráci.

 

 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 

                  Okresní organizace Zlín

                      Vás srdečně zve na

Kurz finanční gramotnosti pro seniory


který se koná dne 11.9.2012 od 10.00 hod. 

na adrese Podlesí IV/5348, Zlín 5


                         Obsah kurzu:

- využívání stávajících platebních médií  -  seznámení účastníků se základními platebními médii: platební karty, elektronické peněženky, cestovní šeky,směnky

- rizika současného finančního systému - zaměření na rizika vyplývající  z dostupnosti půjček a snadnosti nákupů předmětů vyšší finanční hodnoty formou podomního prodeje a prodejem na různých zájezdech a akcích pořádaných za účelem prodeje předražených předmětů. 

Těšíme se na Vaši účast.

Podrobnější informace najdete v přiloženém informačním letáku. 

 

 


 9.8.2012 pořádáme organizovaný tematický výlet do Napajedel spojený s exkurzí do napajedelského hřebčína a zámku.

Napajedelský hřebčín byl dlouhá léta nejúspěšnějším chovatelem v Československu, po rozdělení Československa v roce 1993 je nepřetržitě každým rokem nejúspěšnějším chovatelem v České republice. Produkty napajedelského chovu vyhrávají nejen v České republice a na Slovensku, ale např. v Anglii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a jiných zemích.

 Všechny zájemce srdečně zveme.

Kdy:  ve čtvrtek 9.8.2012 v 9.00 hod.

          odjezd z autobusového nádraží ve Zlíně v 8.20 hod. z nástupiště č. 28.

Kde:  Zámecká ulice 582, Napajedla /sraz u vchodu do hřebčína/
Druhou srpnovou středu zveme všechny příznivce kreativního tvoření na další setkání -  téma

"Přeměna papíru v krásu a užitečnost" aneb  pletení košíků z papíru.

Přiďte se naučit vlastnoručně plést košíčky, košíky, misky, podnosy, květináče... a to vše z novinového papíru.

Kdy:  8.8.2012 od 9.00 hod.

Kde:  Svaz tělesně postiženýchPodlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní svahy

 

 PŘIPRAVUJEME PRO VÁS KURZY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO SENIORY


Orientovat se ve finanční oblasti, hospodařit s penězi, používat platební karty, atd. činí v dnešní době potíže mnoha osobám. Jednou z nejohroženějších skupin jsou senioři. Proto pro seniory uspořádáme kurzy finanční gramotnosti, které jim pomohou zvládnout základní finanční transakce a seznámí je s aktuální problematikou. Kurzy zvýší orientaci účastníků ve finanční oblasti a tím zlepší jejich možnosti hájit svá práva a upevní jejich postavení při finančních transakcích a hospodaření s penězi.

Bližší informace budou zveřejněny v průběhu měsíce července - srpna 2012.

 

 


 Dne 25.7.2012 zveme všechny zájemce na kreativní dílničku s názvem "Léto v barvách modré oblohy a zelené trávy".

Zveme Vás na kreativní tvorbu a využití možnosti zhotovit sobě a svým milým dárek.

Kdy:  25.7.2012 od 9.00 hod.

Kde:  Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní svahy

  Zveme všechny zájemce a příznivce ručních prací na kreativní dílničku s názvem Originální výrobky z plsti, využijte možnosti zhotovit si brož a náhrdelník z přírodního materiálu vlněné plsti.

Kdy:  11.7.2012 od 9.00 hod.

Kde:   Svaz tělesně postižených, Podlesí IV/5348, Zlín 5 - Jižní svahy.

 

 


Dne 13.6.2012 zveme všechny, kterým zbude čas na vlastní kreativní tvorbu a využijí příležitosti

zhotovit sobě a svým milým dárek v podobě plstěného obrázku, brože nebo mydélka.

Ruční výroba jakéhokoliv předmětu vždycky signalizuje známku luxusu.  Zkuste si některé

z těchto předmětů vyrobit sami.

Kreativní dílničky začínají od 9.00 hod. v kontaktním centru STP, Podlesí IV/5348 Zlín.

 Na poslední květnovou středu 30.5.2012 jsme pro Vás připravili tvořivé dopoledne, ve kterém se budeme zabývat technikou plstění.  Dalším krokem bude zhotovení plsti v ploše.

Čas konání:  od 9.00 hod.

Místo konání: kontaktní centrum STP, Podlesí IV/5348 Zlín  /Jižní Svahy/

Všechny zájemce srdečně zveme.  

 POZVÁNKA

V pondělí 21. května 2012 od 15.00 hod.. se v prostorách Zlínského klubu seniorů na Podhoří

/Sv.Čecha 516/ uskuteční  hudební vystoupení ženského kvarteta  "NÁVRATY" z Tlumačova.

Tematický komponovaný blok je nazván  Posezení s písničkou.

Rádi Vás a Vaše přátele na této kulturní akci přivítáme.

 

 


Dne 16.5.2012 Vás srdečně zveme na organizovanou prohlídku jednoho ze symbolů města Zlína - Baťova mrakodrapu, včetně výtahové kanceláře a terasy, průvodce zajištěn.

Sraz ve 14.00 hod. u 21. budovy .

 Opět Vás zveme na setkání v terapeutických dílničkách, které se bude konat 16.5.2012 od 9.00 hod. na Podlesí IV/5348, Jižní svahy.

Budeme se zabývat tvorbou dekoračních předmětů z lehkých textilních materiálů.

Srdečně Vás všechny zveme.

 


Na první květnovou středu jsme pro Vás připravili tvoření z přírodního materiálu ovčího rouna, které do našeho okolí vnese krásu a teplo. 

Budeme pracovat s technikami plstění za mokra i za sucha. Vyzkoušíme si výrobu obrázků, jemné brože, dekoračních mýdel...

Datum a čas konání: 2.5.2012 v 9.00 hod. 

Místo konání: STP v ČR, o.s., okresní organizace Zlín, Podlesí IV/5348/B Jižní svahy.

Všechny zájemce srdečně zveme.  

 Dne 25.4.2012 se uskuteční klubové setkání členů, rodinných příslušníků, příznivců a přátel organizace Svazu tělesně postižených ve Zlíně. 

Místo konání : kavárna "Picaso" na Broučkově ulici

Čas konání:    od 13.00 hod. 

Hudební program s doprovodem harmoniky zajištěn.

Všechny zájemce srdečně zveme.

 

 


Na středu 18.4.2012 zveme všechny příznivce a přátele na další tvořivou dílničku tradiční textilní technikou plstění. 

Plstění je zpevňování vrstvy vlněných vláken za pomoci tepla, vlhka, tlaku a prudkých změn teplot. Seznámíme se s technikami plstění za mokra i za sucha. 

Začínáme v 9.00 hod. na Podlesí IV/5348/B, Jižní svahy, Zlín.
Srdečně Vás zveme na přátelské odpolední setkání v Kongresovém centru Zlín. 
 Návštěva Kongresového centra ve Zlíně je spojena s exkurzí multifunkčního komplexu, který navrhla známá architektka a zlínská rodačka Prof.Ing.arch. Eva Jiřičná.

Datum, místo a čas konání:

4.4.2012 ve 14.00 hod., Kongresové centrum, Nám.T.G.Masaryka 5556, Zlín. 

Dne 4.4.2012 zveme všechny tvořivé šikulky  na dopolední setkání nabité báječnými a originálními nápady s tématikou blížících se Velikonoc.  Začínáme od 9.00 hod. na Podlesí IV/5348, Jižní svahy - Zlín. 

 


Ve středu 21.3.2012 mezi námi opět přivítáme paní Elišku Knotovou absolventku kurzu Florista, která se s námi podělí o zkušenost  s velikonoční výzdobou věnečků, pletením velikonočních pomlázek a jinými jarními dekorativními technikami. 

Začínáme v 9.00 hod. na Podlesí IV/5348, Jižní svahy Zlín.  

 Dne 14.3.2012  opět zveme všechny tvořilky k setkání, budeme se zabývat 

technikou decoupage na textil s velikonoční tématikou, výrobou drobných textilních dárků. 

Začínáme v 9.00 hod. na Podlesí IV/5348, Jižní svahy Zlín. 
Ve středu 7.3.2012  zveme všechny zájemce na tvořivé dopoledne na téma

"Cesta za velikonočním vajíčkem".

Naučíme se jarní dekorativní techniky - tvorba suché vazby s velikonoční tématikou.

První březnovou tvořivou dílničnou nás provede paní Eliška Knotová, absolventka kurzu florista.

Začínáme od 9.00 hod. na Podlesí IV/5348/B, Jižní svahy, Zlín. Na únorovou středu 22.2.2012 od 9.00 hod. jsme pro vás připravili další tvoření výtvarnou technikou  "Když ladí doplňky, dojem je dokonalý". 

Budeme se věnovat výtvarné technice malování na sklo a textilním dekoracím.

Všechny zájemce srdečně zveme.

 

 

Zveme Vás na  Tvořivé dopoledne výtvarnými technikami

Datum a čas konání:  8.2.2012  od 9.00 hod.

Místo konání:    kontaktní centrum Svazu tělesně postižených ve Zlíně, Podlesí IV/5348/B - Jižní svahy

Jakou budou mít vaše skleničky, hrníčky a dózičky podobu, záleží opravdu jen

na vaší zručnosti a fantazii.

Jste-li začátečnice, vyberete si jednoduchou aplikaci.

Všechny zájemce srdečně zveme.Na středu  11.1., 18.1. a 25.1.2012  jsme připravili další tvořivou dílničku výtvarnou technikou malování na sklo -ornamenty a bordury z windowcolor. 

Začínáme v 9.00 hod. v našem kontaktním centru Svazu tělesně postižených, Podlesí IV/5348/B. 

Těšíme se na vaši účast.       
 Projekt Zvýšení zaměstnatelnosti OZP pokračuje

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. realizuje již od května 2010 projekt "Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením". V 18 regionech tak podporuje lidi se zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování jejich kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání. Do projektu se mohou zájemci hlásit průběžně až do února 2012.

V rámci projektu nadále pro klienty probíhají semináře a besedy na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství a mapování pracovních schopností a možností, zvyšování kvalifikace formou běžných vzdělávacích kurzů a rekvalifikačních kurzů.
Dále pracovníci projektu umožňují klientům přístup k PC a pomoc s jeho ovládáním, což využívají zejména klienti, kteří nemají možnost při hledání práce a zpracování dokumentace používat vlastní PC. Seznam míst, kde klienti mohou PC využívat, najdete na stránkách projektu:
http://www.svaztp.cz/projektyeu/815.

Dalšími aktivitami podporuje projekt klienty při hledání zaměstnání, informuje a motivuje zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. S přispěním projektu se už podařilo najít zaměstnání pro 26 klientů.

Od zahájení se do projektu zapojilo přes 250 osob se zdravotním postižením, přesto se stále ještě zájemci mohou přihlašovat a využít nabídku našich aktivit. Snažíme se, aby všechny informace, dovednosti a podpora ze strany pracovníků projektu, které v rámci projektu klienti získají, byly přínosné pro nalezení nebo udržení pracovního místa.

Projekt probíhá v 7 krajích České republiky v regionech: Benešov, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Hořovice, Jeseník, Kolín, Kutná Hora, Louny, Nový Jičín, Nymburk, Příbram, Tábor, Vyškov, Zlín, Znojmo.

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách STP v ČR, o.s. Rádi je zájemcům poskytnou také pracovníci projektu - telefonicky, e-mailem nebo osobně v místech realizace projektu. Kontakty naleznete na stránkách projektu: http://www.svaztp.cz/projektyeu/815.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 


 

 

AKTIVITY V ROCE 2011

Dovolte mi, abych vás pozvala na "VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU" - tvoření velikonočních dekorací,
která se koná 4.4.2011 od 10.30 hod. v našem kontaktním centru na Podlesí IV/ 5348/B, Jižní svahy.
Různými výtvarnými a dekoračními technikami nás prakticky provede paní Anna Dřevová.

Srdečně zveme členy místních organizací, jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost na
kulturně společenské odpoledne s hudebním programem,
které se koná v kavárně "Picaso" na Broučkově ulici ve Zlíně v úterý 12.dubna 2011 ve 14.00 hod.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Zlín srdečně zve členy místních organizací a veřejnost
na přátelské odpolední setkání v NETRADIČNÍ TRÉNINKOVÉ KAVÁRNĚ SLUNEČNICE ve Zlíně.
Datum,místo a čas konání: 13.4.2011 od 14.00 hod. v kavárně Slunečnice, třída T.Bati 1276, II. Morýsův dům, Zlín
Návštěva kavárny je spojená s exkurzí - možností zúčastnit se středeční dílničky pro veřejnost Práce s keramickou hĺínou.

31.5.2011 pořádáme tématický výlet do Vizovic, spojený s prohlídkou zámku, zámecké zahrady a výstavy hraček v galerii Mariette /organizačně zajištěno/.
Sraz všech účastníků je na autobusovém nádraží ve Zlíně v 9.00 hod.
Odjezdy autobusů do Vizovic: 9.00 hod. z nástupiště č. 52 /příjezd do Vizovic 9.20 hod./
9.45 hod. z nástupiště č. 53 / příjezd do Vizovic 10.06 hod./

Na prázdninové letní měsíce jsme naplánovali besedu na téma Čaje a čajíčky ne už od naší babičky,
která se uskuteční v našem kontaktním centru ve Zlíně, Podlesí IV 5348/B. Besedou nás bude provázet čajomil pan Jiří Chytil z Halenkovic, který nám podá užitečné informace. Dozvíte se, jak dobrý čaj vybrat, najít a koupit, jak jej dobře připravit a při tom všem se vyhnout různým nepříjemným překvapením.
Termín konání besedy bude první srpnové pondělí 1.8.2011 od 10.30 hod.


Projekt Zvýšení zaměstnatelnosti OZP pokračuje

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. realizuje již od května 2010 projekt "Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením". V 18 regionech tak podporuje lidi se zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování jejich kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání. Do projektu se mohou zájemci hlásit průběžně až do ledna 2012.

V rámci projektu nadále pro klienty probíhají semináře a besedy na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství a mapování pracovních schopností a možností, zvyšování kvalifikace formou běžných vzdělávacích kurzů a připravují se rekvalifikační kurzy.
Dále pracovníci projektu umožňují klientům přístup k PC a pomoc s jeho ovládáním, což využívají zejména klienti, kteří nemají možnost při hledání práce a zpracování dokumentace používat vlastní PC. Seznam míst, kde klienti mohou PC využívat, najdete na stránkách projektu:
http://www.svaztp.cz/projektyeu/815.


Dalšími aktivitami podporuje projekt klienty při hledání zaměstnání, informuje a motivuje zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. S přispěním projektu se už podařilo najít zaměstnání pro 15 klientů.

Od zahájení se do projektu zapojilo téměř 200 osob se zdravotním postižením, přesto se stále ještě zájemci mohou přihlašovat a využít nabídku našich aktivit. Snažíme se, aby všechny informace, dovednosti a podpora ze strany pracovníků projektu, které v rámci projektu klienti získají, byly přínosné pro nalezení nebo udržení pracovního místa.

Projekt probíhá v 7 krajích České republiky v regionech: Benešov, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Hořovice, Jeseník, Kolín, Kutná Hora, Louny, Nový Jičín, Nymburk, Příbram, Tábor, Vyškov, Zlín, Znojmo.


Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách STP v ČR, o.s. Rádi je zájemcům poskytnou také pracovníci projektu - telefonicky, e-mailem nebo osobně v místech realizace projektu. Kontakty naleznete na stránkách projektu: http://www.svaztp.cz/projektyeu/815.

V případě, že se budete chtít do projektu zapojit nebo budete chtít zjistit podrobnější informace v regionu Zlín, kontaktujte: Alenu Merhautovou, tel.: 728869609,

e-mail: alena.merhautova@centrum.cz

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
18.8.2011 pořádáme tématický výlet do Holešova, spojený s prohlídkou zámku a návštěvou výstavy obrazů několikanásobného držitele zlatého slavíka Karla Gotta. Výstava je spojená s dokumentární projekcí ze života tohoto slavného umělce. Organizačně zajištěno.

Sraz všech účastníků je v 9.20 hod. na autobusovém nádraží ve Zlíně.

Odjezd autobusu ze Zlína: 9.30 hod. z 31. nástupiště /příjezd do Holešova 10.05 hod./


Dovolte mi, abych vás pozvala na tvoření ubrouskovou technikou - decoupage, které se koná v úterý 20.9.2011 od 10.00 hod. na Podlesí IV/ 5348, Jižní svahy Zlín.

Budeme pracovat s materiálem dřevo,textil. Materiál je zajištěn.

Praktickou částí decoupage vás provede Alena Merhautová.


Na první říjnové pondělí 3.10.2011 jsme připravili pro osoby se zdravotním postižením besedu s pracovníky z Úřadu práce ve Zlíně. Začátek besedy je od 10.00 hod. v kontaktním centru Svazu tělesně postižených na Jižních svazích.


Pro velký zájem opakujeme tvoření ubrouskovou technikou - decoupage, které se bude konat ve středu 5.10.2011 od 10.00 hod. na Podlesí IV/5348, Jižní svahy Zlín. Budeme pracovat se stejným materiálem dřevo,textil, kámen a nově vyzkoušíme decoupage na lepenkové krabičky,sklo a hliník. Materiál je zajištěn.

Všechny zájemce o tvoření ubrouskovou metodou srdečně zveme.Srdečně Vás všechny zveme na

VÝSTAVU

ručních prací svých členů

výstava se koná

v pátek 7. října 2011

od 10.00 - 16.00 hodin

v přednáškovém sále

Muzea jihovýchodní Moravy

se sídlem v zámku ve Zlíně

/přes nádvoří zámku do prvního poschodí/Na středu 9.11.2011 připravujeme tvoření s vánoční tématikou.

Budeme využívat výtvarné techniky malování na sklo.

Začínáme od 10.00 hod. v našem kontaktním centru STP, Podlesí IV/ 5348, na Jižních svazích ve Zlíně.

Všechny srdečně zveme.


23.11.2011 ve středu jste zváni na další akci z tvořivé dílničky,

budeme malovat na sklo, porcelán a keramiku. Začínáme od 9.00 hod. v našem

kontaktním centru STP, Podlesí 5348 na Jižních svazích ve Zlíně.


9.12.2011 pořádáme tématický výlet do Uherského Hradiště. Navštívíme výstavu

VÁNOCE V GALERII - VÁNOCE V MUZEU, aneb půjdem spolu do Betléma.

Součástí výstavy jsou doprovodné akce v Galerii Slováckého muzea

a autorská předvádění tvorby např. p. Ludmily Kočišové, Zdeňka Matyáše, Františka Zusky,

Martina Ospalíka...

Sraz všech účastníků je na autobusovém nádraží ve Zlíně, čas odjezdu v 8.05 hod. z 21. nástupiště. Příjezd do Uherského Hradiště bude v 8.20 hod.

 


ĉ
STP Zlín,
30. 10. 2017 7:17
ą
STP Zlín,
20. 2. 2020 6:31
ĉ
STP Zlín,
13. 7. 2017 6:12
ĉ
STP Zlín,
25. 7. 2010 7:34
ĉ
STP Zlín,
25. 7. 2019 4:32
ĉ
STP Zlín,
28. 11. 2013 13:44
ĉ
STP Zlín,
13. 11. 2017 4:01
Ċ
STP Zlín,
3. 9. 2018 5:47
Ċ
STP Zlín,
23. 3. 2017 9:51
Ċ
STP Zlín,
28. 11. 2013 11:37
Comments